Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 24 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ
KOMISJI POLITYKI RODZINNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
Gdynia, 24 maja 2016 r.
 
Porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RM.
Działalność Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Sprawy wniesione.
 
 
Ad 1.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę RM w spr.  uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok:
 
Projekt z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
Pan K. Szałucki udzielił ponadto wyjaśnień w związku z pytaniem zadanym na posiedzeniu jednej z komisji, dotyczącym przekazania Muzeum Emigracji dodatkowych środków. Jest to związane z ekspozycją organizowaną na czas trwania OPENER. Akcja „Strefa Gdyni” stanowić będzie część festiwalu, a w jej ramach prezentowane będą w Muzeum Emigracji ważne eksponaty związane z Gdynią.
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
Projekt uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Miasta Gdyni:
 
O projekcie mówiła Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, pani Aleksandra Dębska. Projekt jest wynikiem obowiązków, jakie nakłada na gminę ustawa, w związku z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji. Planuje się przygotowanie wstępnej propozycji programu rewitalizacji do końca września. Poprzedzone to będzie konsultacjami z mieszkańcami i wydaniem  opinii przez wydziały UM oraz opinii środowiskowych. Dla każdego z obszarów musi powstać program mikro. Niezbędną częścią programu będzie  element diagnostyczny.
 
W związku z pytaniem radnej B. Szadziul o posiłkowanie się przez Laboratorium ekspertyzami zewnętrznymi, pani A. Dębska poinformowała o przyjęciu założenia, że korzystanie z  ekspertyz zewnętrznych będzie zminimalizowane, a wykorzystany zostanie w maksymalnym stopniu potencjał jednostek miejskich. Powstanie zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli poszczególnych wydziałów urzędu. Zlecenia zewnętrzne obejmować będą  jedynie obszary wiedzy nie związanej z przedmiotem działalności wydziałów urzędu  (np. kwestie dotyczące przedsiębiorczości).
Wytyczone do rewitalizacji obszary są bardzo zróżnicowane. Nie ma dużej wiedzy nt. „Pekinu”, w odniesieniu do którego przeprowadzona zostanie analiza sytuacji osób bezrobotnych, a także określona będzie skala  nielegalnego zamieszkiwania.
W przypadku Opata Hackiego i Zamenhoffa – mówiła pani Dębska odpowiadając na uwagę radnej J. Wróblewskiej – prace trwają już od wielu lat, podjęte zostały decyzje projektowe, dlatego program będzie w tym przypadku jedynie finalizacją wieloletnich prac.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. przystąpienia do Stowarzyszenia European Covenant on Demographic Change:
 
Projekt – wyjaśniała p. A. Dębska – jest efektem propozycji WHO, dotyczącej dołączenia Gdyni do sieci Miast przyjaznych seniorom. Gdynia zgłosiła szereg inicjatyw w zakresie aktywizowania osób 50 +.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały /.../ wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”:
 
Przedstawiła p. A. Dębska.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. nadania imienia Przedszkolu Nr 7 …:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. nadania imienia Przedszkolu Nr 36 …:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Ad 2.
 
Na posiedzeniu gościła Dyrektor MSPR, pani Beata Pająk.
MSPR dysponuje 4. karetkami podstawowymi i 3. karetkami lekarskimi (tzw. s-ki). Karetki wyjeżdżają na wezwania średnio 60 razy na dobę. Przyjmowani są zarówno pacjenci z Gdyni, jak i spoza Gdyni (nie ma rejonizacji). Na przestrzeni ostatnich 5. lat wzrosła liczba przyjęć w ambulatorium (lekarze ogólni i pediatrzy), co świadczy o deficycie podstawowej opieki lekarskiej.
Problemem gdyńskiej Stacji jest brak garaży, szczególnie dotkliwy zimą. Garaże należące do Miasta są dla karetek za niskie.
Plany na przyszłość: poprawa wizerunku i szukanie dodatkowych możliwości zarobkowania. Podstawowe źródła pozyskiwania środków finansowych to kontrakty i umowy z przychodniami na transport sanitarny.
 
Zapytana przez Przewodniczącą B. Szadziul o opiekę chirurgiczną nad dziećmi,  dyrektor B. Pająk wyjaśniła, że udzielana jest tylko pierwsza pomoc. Gdyńskie pogotowie nie ma chirurga dziecięcego.
 
Zapytana przez radną B. Szadziul o współpracę z gdyńskimi szpitalami, p. B. Pająk stwierdziła, że relacje są poprawne. Stacja nie współpracuje ze szpitalami w znaczący sposób.
 
Z kolei zapytana o problemy ze sprzętem pani Dyrektor poinformowała o wszczęciu starań w celu pozyskania defibrylatora. Wystarczy środków na zakup maszyny do odkażania karetek. Problemem jest brak myjki do bezpiecznego mycia karetek. Generalnie sprzęt jest dobry.  Problemem będzie zakup rentgena (1 mln. zł.).
 
Radny Bogdan Krzyżankowski zaznaczając, że stan opieki zdrowotnej w Gdyni jest komisji bardzo bliski, apelował do pani Dyrektor o zgłaszanie konkretnych potrzeb. Komisja znając te potrzeby będzie mogła lobbować za przekazaniem MSPR stosownych środków. Miastu powinno zależeć, aby potrzeby w zakresie ochrony zdrowia były zaspakajane. W sytuacji niedostatecznej ilości środków od NFZ Miasto powinno interweniować.
 
Radny A. Bień zaznaczył, że Miasto stara się wspierać różne służby. W przypadku pogotowia może to robić jeśli chodzi o zakup sprzętu. Takie potrzeby powinny być zgłaszane.
 
Zapytana przez Przewodniczącą o problemy zdrowotne, z jakimi można zgłaszać się na pogotowie, Dyrektor wskazała na urazy chirurgiczne (poradnia chirurgiczna dyżuruje od godziny 9. do 21.), gorączkę, bóle brzucha, nadciśnienie.
Pani B. Pająk poinformowała o częstych wezwaniach do osób starszych (70-cio i 80-letnich), czasami z powodów nie tak istotnych jak w innych przypadkach. W niektórych sytuacjach odmawia się przyjazdu z uwagi na pilniejsze wezwania.
Przewozy są zakontraktowane do godziny 18. Przychodnie otrzymują na przewóz pacjenta 40 gr., natomiast pogotowie otrzymuje od 25 do 30 gr. Tylko w relacjach z niektórymi przychodniami kontrakt opiewa na 40 gr. od przewozu pacjenta.
 
Dyrektor stacji poinformowała o sprzeczności interesów w przypadku wzywania pogotowia przez Straż Miejską do osób nietrzeźwych zaznaczając, że karetki winno się wzywać do osób chorych. Z kolei strażnicy chcą uniknąć odpowiedzialności w razie problemów  zdrowotnych u osób nietrzeźwych.
 
Przewodnicząca B. Szadziul poinformowała o pracach Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, mających na celu znalezienie rozwiązania dla powyższego problemu.  
 
Radni zgłosili skargi na jakość obsługi pacjentów na Obłużu.
 
Przewodnicząca Beata Szadziul podziękowała Dyrektor B. Pająk za przybycie na posiedzenie prosząc o utrzymywanie z komisją stałego kontaktu i zgłaszanie ewentualnych problemów.
 
Ad 3.
Przewodnicząca B. Szadziul poinformowała o wynikach  badań przeprowadzonych w ramach akcji „Pozdro”, dotyczących wydolności fizycznej gdyńskich uczniów. Raport w przedmiotowej sprawie jest dostępny na stronie internetowej.
 
Radna J. Wróblewska poinformowała o wnioskach mieszkańców w sprawie przeprowadzenia bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet po 70. roku życia.
 
Przewodnicząca zdecydowała o zwróceniu się w imieniu komisji do Wiceprezydenta B. Bartoszewicza z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie poruszonej przez radną J. Wróblewską.
 
 
Przewodnicząca
Komisji Polityki Rodzinnej, Zdrowia i Opieki Społecznej
Beata Szadziul
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 26.05.2016
Data udostępnienia informacji: 26.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:05 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 13:08 zatwierdzenie Michał Kowalski