Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 27 września 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
27 września 2016 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 31 sierpnia 2016 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
- (druk 6.1) w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty "Gdynia Senior Plus",
- (druk 6.2) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej,
- (druk 6.8) w sprawie zmian w statucie jednostki budżetowej żłobka "Niezapominajka" w Gdyni (...),
- ew. projekty z aneksu
4. Podsumowanie wydarzeń: V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodzin oraz Konferencji FASD.
5. Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum. Porządek obrad – bez uwag.
 
Ad 2. Do protokołu z dnia 31 sierpnia 2016 r. nie wniesiono uwag.
 
Ad 3. Karta „Gdynia Senior Plus” to projekt, którego celem jest wsparcie gdyńskich seniorów (60+) w każdym aspekcie ich życia i zachęcenie do wszechstronnej aktywności. Zadanie będzie realizowane razem z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, którzy oferują zniżki i promocje na produkty oraz usługi specjalnie skierowane do tej grupy konsumentów. Przypomniano przy tej okazji działania już wcześniej podjęte na rzecz seniorów. Karta „Gdynia Senior Plus” wpisuje się w Gdyński Program Senioralny na lata 2015 – 2020, realizujący politykę miasta skierowaną do najstarszych mieszkańców. Jej działanie będzie skoordynowane z funkcjonującą już kartą Gdynia Rodzinna. Operatorem programu będzie centrum Aktywności Seniora.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej prezentowała p. Mirosława Jezior, dyrektor MOPS.. Ideą przewodnią osób kreujących politykę zrównoważonego rozwoju społecznościjest przywrócenie wartości i ponowne ukazanie siły jaka tkwi w najstarszych pokoleniach miasta. Seniorzy są ważni dla Gdyni nie tylko z powodów populacyjnych, lecz także z uwagi na niezwykły kapitał społeczny, którego są piastunami. Gdynia, jako pierwsze polskie miasto uzyskało certyfikat „Miasto przyjazne starzeniu”, będące wyrazem uznania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla konsekwentnie prowadzonej polityki wobec osób starszych. Potrzeby mieszkańców, tak samo jak sami odbiorcy działań, nieustannie się zmieniają, koniecznym zatem jest ciągłe podejmowanie dyskusji. W tym kontekście otwarcie dialogu o polityce senioralnej jest w pełni uzasadnione. Gdynia opiera swoją politykę senioralną na czterech filarach: aktywizacji, partycypacji, dialogu międzypokoleniowym i opiece. Uszczegółowieniem tej polityki jest Gdyński Program Senioralny na lata 2015-20, wskazujący najważniejsze potrzeby i kierunki ich zaspokajania.  Samorząd miasta ma świadomość, że praca na rzecz zrównoważonego rozwoju i otwieranie miasta napotrzeby wszystkich mieszkańców to wyzwanie wymagające zarówno czasu jak i zaangażowania ludzi na różnych poziomach zarządzania miastem – nie wszystkie rozwiązania można wprowadzić od razu, niektóre przyniosą efekt dopiero za kilka lat.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
Wiceprezydent p. Bartosz Bartoszewicz omówił projekt poszerzenia oferty opieki w żłobku „Niezapominajka” o kolejną filię w dzielnicy Dąbrowa przy ul. Wiczlińskiej 33, co powoduje konieczność zmiany statutu jednostki.  Środki na działalność filii będą pochodziły z konkursu na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch - edycja 2016" moduł 1. Na ten cel zagospodarowana będzie wolna przestrzeń (własność gminy) przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 (obecnie w skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 45 i Przedszkole nr 50), w formie budowy w systemie modułowym.
W tym miejscu radny Bogdan Krzyżankowski zapytał, czy nie jest tańsze dofinansowanie żłobków prywatnych, czy w tym kierunku czynione są jakieś plany?
Wiceprezydent wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy z podmiotami prywatnymi, zmierzające do rekomendacji wypracowanych rozwiązań. O wyborze opieki dla dziecka decyduje rodzic. Gmina będzie dalej korzystać z programu „MALUCH”, z realizacji czego już raportowała ministerstwu na jego żądanie. Na prowadzenie nowej filii otrzymano fundusze w wysokości większej, niż zakładano.
Dalej dyskutowano o alokacji miejsc w żłobkach dla maluchów.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
 
Wiceprezydent odniósł się do postulatów o finansowanie przez Gminę Gdynia programu  dot. metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W wypracowanym stanowisku Miasta stwierdza się, że problem powinien być finansowany centralnie, systemowo. Najwyższa Izba Kontroli analizując sposób realizacji profilaktyki zdrowotnej z publicznych środków wysoko oceniła działania samorządu gdyńskiego. Są inne potrzeby profilaktyki, a realizowane programy finansowane są na wysokim poziomie.
Radny B. Krzyżankowski podkreślił, że w stosunku do potrzeb Gmina wydaje stosunkowo mało środków na profilaktykę i zdrowie. Państwo odrzuca możliwość wspomagania par szukających w metodzie in vitro ostatniej szansy na dziecko. Finansowanie metody należy traktować jako inwestycję w demografię.
Członkowie komisji dyskutowali nad problemem, a przeważającym poglądem było skierowanie do Ministerstwa postulatu o przyjęcie systemowych rozwiązań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Ad 4. Pani dyr. M. Jezior oraz p. wicedyrektor MOPS Franciszek Bronk przedstawili sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny, a także z konferencji poświęconej FAS. Członkowie komisji obejrzeli dedykowany problemowi film „Nikola”, według opowiadania p. Beaty Podlasek „(Nie) brzydkie kaczątko”. Film oparty na historii dziecka urodzonego przez pijaną matkę, które w chwili narodzin miało 4,5 promila alkoholu. Nikola nie widziała, nie słyszała, a dzięki determinacji opiekunów uzyskuje szansę na dobre życie. W Polsce rocznie rodzi się więcej dzieci z FASD niż z Zespołem Downa. Pani dyrektor opowiedziała o działaniach dot. FASD w Gdyni.
 
Ad 5. Posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.09.2016
Data udostępnienia informacji: 30.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:08 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 12:59 zatwierdzenie Michał Kowalski