Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 27 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
27 października 2015 r.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Gość specjalny: Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.
Temat spotkania: Stan realizacji zadań oświatowych - sytuacja dot. przedszkoli i żłobków.
5. Informacja dot. nagrody Prezydenta dla pracowników Oświaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca komisji Beata Szadziul powitaniem zebranych oraz stwierdzeniem kworum.
 
Ad 2. Protokół z posiedzenia w dn. 22 września 2016 r. został przyjęty bez uwag. Nie zgłoszono także uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń (wszystkie protokoły dostępne są na stronie gdynia.pl w zakładce ,,komisje".
 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2015, która bez uwag została zaopiniowana pozytywnie w glosowaniu: 5/0/0. Projekt zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015 -2033 przegłosowano wynikiem : 6 /0/0.
Informacje na temat przyjęcia zasad przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic ,,Przyjazna
dzielnica", przedstawił radny Kamil Góral. Opinia pozytywna w glosowaniu: 6/0/0.
 
W oczekiwaniu na kolejnego gościa komisji pani Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie kandydatury zgłoszone do ,,Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Pracowników Służby Zdrowia", zostały rozpatrzone pozytywnie.
 
O przyjęcie ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2015-2018" wnioskował Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. Powszechność internetowych serwisów społecznościowych ma ścisły związek ze wzrostem Cyberprzemocy. Konsekwencje Cyberprzemocy bywają bardzo dotkliwe, a nawet dramatyczne, gdy kończą się śmiercią. Szkoły, które wdrażają strategie wzmacniające poczucie bezpieczeństwa uczniów, notują mniej aktów przemocy.
Prezentowany program zawiera definicję Cyberprzemocy oraz psychologiczne i społeczne uwarunkowania powstawania zjawiska. Istotne wydaje się przybliżenie postaci sprawcy, ofiary i świadka cyfrowej przemocy. Przygotowany został także raport ilustrujący zasięg problemu w Mieście Gdynia. Składa się on z części ilustrującej rozpowszechnienie korzystania z Internetu i telefonu komórkowego oraz części obrazującej skalę i charakter zjawiska Cyberprzemocy w Gdyni, głównie w opinii uczniów oraz nauczycieli. Zebrane zostały posiadane zasoby, które mają dobre zaplecze w skutecznym przeciwdziałaniu patologii w sieci. Prezentowane są także strategiczne i szczegółowe cele oraz kierunki działań na lata 20ll - 2018. Kluczowym elementem, który w sposób szczególny zainteresuje nauczycieli i pedagogów, jest prezentacja procedury postępowania w przypadku stwierdzenia Cyberprzemocy. Wskazujemy również jednostki odpowiedzialne za koordynację, monitoring i ewaluację programu oraz źródła, z jakich można pozyskiwać środki na jego realizację. W programie zostały opisane konsekwencje prawne dla sprawców Cyberprzemocy.
Opracowany program z pewnością wpłynie na zwiększenie wiedzy na temat Cyberprzemocy, a tym samym na wzrost bezpieczeństwa w naszym Mieście.
Dyskutowano nad sposobami wdrożenia działań, zaangażowania rodziców i korzystanie przez
kolejne pokolenia z urządzeń elektronicznych. Przewodnicząca zaproponowała zaproszenie na jedno z posiedzeń komisji osoby realizujące program.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w glosowaniu: 8/0/0.
Z takim samym wynikiem zaopiniowano statut żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, a także kolejny projekt uchwały, który zawierał informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2014/2015.
Następnie Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz omówił prezentację na temat gdyńskich przedszkoli i żłobków. Wyjaśnienia i informacje brzmiały bardzo optymistycznie, gdyż wskazywały na znaczny postęp w organizacji opieki nad małym dzieckiem, zapewniający miejsca w placówkach dla prawie każdego dziecka (w przedszkolach - l00%, w żłobkach nieco mniej).
 
Ad 6. Radny Bogdan Krzyżankowski wnosił o zmianę godziny rozpoczęcia komisji na godz. 17. Przewodnicząca prosiła o dostosowanie się do obowiązującego terminu ze względu n zapraszanych gości i zakończenie posiedzenia o niezbyt późnej porze.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik
 
Przewodnicząca Komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.10.2015
Data udostępnienia informacji: 30.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:13 Zmiana tytułu Dorota Nelke
19.04.2018 09:21 zatwierdzenie Michał Kowalski