Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 22 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
w dniu 22 marca 2016 r.
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych przewodniczący komisji Andrzej Kieszek. Obecni wszyscy członkowie rady.
 
Ad 2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni (zreferował p. Michał Guć, Wiceprezydent RMG) – opinia pozytywna.
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok (zreferował p. Krzysztof Szałucki, Skarbnk MG) – opinia pozytywna.;
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 (zreferował p. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG) – opinia pozytywna.
 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni (zreferował p. Robert Hirsz, Konserwator Zabytków MG) – opinia pozytywna: 8/0/0;
 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego (zreferował p. Marek Stępa, Wiceprezydent RMG) – opinia pozytywna.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej (zreferował p. Marek Stępa, Wiceprezydent RMG) – opinia pozytywna.
Poniższe projekty zreferował p. Przemysław Naskręt, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
- zasad oddawania w dzierżawę lub najem oraz obciążania nieruchomości gminnych – opinia pozytywna.
- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych, położonych przy ul. Płk. Dąbka 45 – opinia pozytywna.
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Uranowej. – opinia pozytywna.
- wyrażenia zgody na nabycie na własność  Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Bazyliowej i ul. Cynamonowej. – opinia pozytywna.
- warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni. – opinia pozytywna.
- wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona. – opinia pozytywna.
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Północnej, – opinia pozytywna.
 
 
Gościem komisji był prof. Olgierd Wyszomirski, który przedstawił sprawozdanie z działalności ZKM w Gdyni w roku 2015.
Wyraził także stanowisko dot. petycja w sprawie udzielenia działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w Gdyni (w załączeniu)
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 22.03.2016
Data udostępnienia informacji: 22.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:17 Korekta Dorota Nelke