Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 27 lutego 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
27 lutego 2018 roku
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek. Porządek obrad przyjęty został bez uwag.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2017 rok i 2018 rok. Biuro zostało wyłonione w wyniku postępowania o zamówienie publiczne - spośród trzech firm, które odpowiedziały na ofertę – proponując najniższy koszt badania. Audytor został wybrany na dwa lata, co umożliwia zmiana ustawy o biegłych rewidentach. Opinia pozytywna: 6/0/0.
Następnie pan Skarbnik zaprezentował uchwały zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018 oraz WPF, które bez uwag zostały zaopiniowane pozytywnie w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 7/0/0.
 
Naczelnik p. Andrzej Ryński oraz za-ca naczelnika p. Krzysztof Kowieski z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji omówili kolejno projekty uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym, które zaakceptowano w głosowaniach:
1. wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej – 5/0/0,
2. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – 5/0/0,
3. wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzywoustego – 5/0/0,
4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11A – 5/0/0,
5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni – 3/0/2,
Radni p. Ireneusz Bekisz i p. Bogdan Krzyżankowski wyrazili obawy co do wystawienia nieruchomości na sprzedaż przed zatwierdzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nad która obecnie toczą się prace. Jeżeli zostanie dopuszczona możliwość zabudowy mieszkaniowej po sprzedaniu gruntu, jego cena wzrośnie i miasto potencjalnie straci tą różnicę w cenie. Proszą o wycofanie projektu uchwały, pan Naczelnik zobowiązał się do przekazania wniosku.
6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Wielkopolska – 5/0/0,
7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Leszczynki 155 – 5/0/0,
8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Akacjowej 7 – 5/0/0,
9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – 5/0/0,
10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej – 5/0/0,
11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Bernadowskiej – 5/0/0,
12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Płockiej – 5/0/0,
13. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów   dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów – 5/0/0,
14. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Iglastej 6 – 5/0/0,
15. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów – 5/0/0,
16. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej, – 5/0/0,
17. wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 10, 11 w kl. 35 położonych  Gdyni przy ul. Hallera 33-35 – 5/0/0.
 
 Ad 3. Do komisji wpłynęło pismo w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania komunalnego, które będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia.  Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 12:38 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.07.2018 15:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska