Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 14 czerwca 2016 r.

Protokół z  posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni
14 czerwca 2016 r.
 
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję 24 czerwca 2016 r:
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek.
Ad 2. Z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – pani Elżbieta Wiłucka – Psyta omówiła kolejno projekty uchwał w sprawach dot. nieruchomości gminnych. Projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, bez uwag w głosowaniach:
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta – 4/0/0, 
wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska – 6/0/0,
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gmina Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego, Beniowskiego i Bulwar Nadmorski – 7/0/0,
wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej – 7/0/0,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 6 – 7/0/0.
 
Wiceprezydent dr inż. arch. Marek Stępa wspomagany przez dyr. BPP p. Marka Karzyńskiego i p. Alicje Kowalską, kierownika zespołu planistycznego udzielali wyjaśnień i prezentowali projekty uchwał związanych ładem przestrzennym Miasta Gdyni. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac planistycznych. Giełda towarowa, której działalność staje się nierentowna, ulega wygaszeniu, a kupcy hurtowi przenoszą się do RENK. Mniejsze targowiska działają w kilku miejscach w Gdyni. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
 
Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia. Przedłożony do uchwalenia projekt został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną, rozpoczętą uchwałą rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, po czym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu i poddany publicznej dyskusji. Zostały złożone 3 uwagi (1 po terminie). Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył wniesione uwagi, 1 uwzględnił w całości, 3 uwzględnił w części. Do projektu planu wprowadzono zmiany, które spowodowały konieczność ponowienia uzgodnienia z ZDiZ w zakresie odstąpienia od wymagań parkingowych dla wskazanego w uwadze  terenu (08 U), gdzie4 planowana jest realizacja parkingu podziemnego na 145 miejsc postojowych.  Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie spowodował ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Po omówieniu szczegółowym uwag i ich rozstrzygnięciu, oraz przedstawieniu rozwiązań przyjętych w planie miejscowym, członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu: 6/0/0.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni był kojonym tematem prezentowanym przez przedstawicieli BPP.
Uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania zmiany planu rozpoczętej 18 grudnia 2013 r. uchwałą RMG nr XXXVII/781/13. Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, po czym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu trzykrotnie. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęło 8 uwag w ustawowym terminie, z których Prezydent MG 2 uwzględnił w całości, 4 uwzględnił w części, 2 nie uwzględnił. Dodatkowo, po ustawowym terminie, wpłynęła jedna uwaga, uzupełniająca treść dwóch uwag poprzednio złożonych, którą Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił. Do projektu zmiany planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag i w niezbędnym zakresie ponowiono uzgodnienia. Do wyłożonego projektu zmiany planu po raz drugi wpłynęło 16 uwag, z których  Prezydent MG 2 uwzględnił w całości, 14 w części, 1 nie uwzględnił. Zmiany wniesione zostały uzgodnione. Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci - wpłynęło 76 uwag, z czego prezydent 72 uwzględnił w części, 4 nie uwzględnił. Zakres zmian wynikających z uwzględnienia uwag nie spowodował konieczności ponownego wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu. Prezentujący projekt zapoznał członków komisji ze sposobami rozpatrzenia uwag i argumentami za ich przyjęciem bądź odrzuceniem.
Opinia pozytywna – bez uwag – w głosowaniu: 6/0/0.
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 – 2035”, uzyskał bez uwag opinie pozytywna w głosowaniu: 5/0/0.
 
Kolejny dokument w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016” także uzyskał opinie pozytywną głosami: 5/0/0.
 
Projekt uchwały taryfowej, przygotowany na podstawie uchwały Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zawiera wzrost cen biletów o 2 do 8 % w zależności od rodzaju biletu. Środki uzyskane z podwyżki cen obowiązujących na obszarze Gdyni będą przeznaczone na zwiększenie zakresu uprawnień rodzin wielodzietnych do przejazdów bezpłatnych, przez objęcie nimi dodatkowo rodzin z trójką dzieci oraz na zwiększenie oferty przewozowej komunikacji trolejbusowej. Z uwagi na wprowadzenie nowego wzoru druku legitymacji uczniów niepełnosprawnych, uzupełniono zapisy o dokumentach stanowiących podstawę do przejazdów bezpłatnych. Ze względu na pojawiające się na rynku innowacyjne rozwiązania w systemach biletu elektronicznego, rozszerzono zapisy dopuszczając wprowadzenie innych nośników biletu elektronicznego, niż obecnie wykorzystywana karta elektroniczna. Rozszerzono także uprawnienia do korzystania z minibusów o osoby towarzyszące, będące pod opieką osób niepełnosprawnych przewożonych minibusami. Projekt uchwały zaakceptowano w głosowaniu: 4/0/0.
 
Zmiana uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 została zaopiniowana pozytywnie stosunkiem głosów: 4/0/0.
 
Zaopiniowano także projekty uchwał okołoabsolutoryjnych w głosowaniach:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015 – 4/0/0,
zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok – 4/0/0,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2015 – 4/0/0, 
przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r. – 4/0/0,
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015 – 4/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 14.06.2016
Data udostępnienia informacji: 14.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:12 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:37 Zmiana tytułu Dorota Nelke