Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 20 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
20 marca 2018 roku
 
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia,
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad 2. P. Andrzej Ryński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji omówił projekty uchwał, które następnie kolejno poddano pod głosowanie:
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Słonecznej – 4/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej – 4/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni – 4/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Surmana/Kapitańskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A – 5/0/0,
- projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej – 5/0/0,
- projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 137 – 5/0/0,
- projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej – 5/0/0,
- projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Żywicznej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 – tu uwagi o brak planu zagospodarowania zgłosił radny B. Krzyżankowski - 4/0/1,
- wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej, stanowiącej własność osób fizycznych – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (ul. Starochwaszczyńska) – 5/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Zielonej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym – 5/0/0,
- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Sochaczewska 6 – 5/0/0.
 
Pan Naczelnik powrócił do omawianej wcześniej propozycji wystawienia na sprzedaż nieruchomości w Orłowie. Poprzednio odstąpiono od zamiaru sprzedaży ze względu na wątpliwości związane z niezakończonymi pracami nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Pan A. Ryński argumentował propozycję zbycia: spadkiem wartości nieruchomości, który może się pogłębiać, a opracowanie planu może być długotrwałe; wartość działki została wyceniona przez rzeczoznawcę według proponowanych zmian planu, biorąc pod uwagę dodanie funkcji mieszkaniowej, a ewentualny wzrost wartości przy odsprzedaży skutkować będzie naliczeniem zbywającemu opłaty planistycznej, rekompensującej pewne straty Gminy. Sprzedaż analizowana została pod wieloma względami, a czas jest ku temu odpowiedni.
W wyniku dyskusji, w której radni p. B. Krzyżankowski i p. I. Bekisz powtarzali wcześniejsze zarzuty o przedwczesnej sprzedaży, przegłosowano opinie do projektu stosunkiem głosów: 3/2/0.
 
Ad 3. Przewodniczący zwróci się do p. Marka Stepy o przedstawienie terminów prac planistycznych. Na tym posiedzenie zakończono. Kolejne spotkanie komisji odbędzie się 17 kwietnia.
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 12:39 Zmiana tytułu Dorota Nelke