Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 17 października 2017 r.

Protokół z posiedzenia
KOMISJI POLITYKI GOSPODARCZEJ i MIESZKANIOWEJ
17 października 2017 roku
 
Otwarcie posiedzenia,
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Komisje prowadził Przewodniczący p. Andrzej Kieszek.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni omówił projekty uchwał dot. finansów Miasta Gdyni, które bez uwag zostały zaakceptowane w kolejnych głosowaniach:
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok – 7/0/0,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 – 7/0/0,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni – 6/0/1,
- opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni – 6/0/1,
- ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdzie opisuje się kwotowo wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu, o których  mowa w art.130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,  jeżeli wydanie dyspozycji  usunięcia pojazdu  spowodowało powstanie tych kosztów. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
 
Pani Wicedyrektor Katarzyna Hebel, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni udzieliła obszernych informacji i wyjaśnień na temat projektów uchwał związanych z pasażerskim transportem publicznym, które bez uwag uzyskały akceptację komisji w głosowaniach:
- określenie dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za jego korzystanie 7/0/0,
- ustalenie opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego – 7/0/0,
- zmiana uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni – 7/0/0,
- zmiana statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni – 7/0/0,
- zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich – 7/0/0,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej – 6/0/0,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2022 r. – 6/0/0,
- o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” – 6/0/0.
 
Wiceprezydent dr inż. arch. Marek Stępa oraz przedstawiciele BPP przedstawili projekty uchwał dot. ładu przestrzennego, które zaopiniowano pozytywnie w głosowaniach:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej – 6/0/0,
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka – 6/0/0,
- przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej – 6/0/0,
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim – omówienie planu uzupełniono o przedstawienie sposobu rozstrzygnięcia uwagi, która wpłynęła od Zarządu Morskiego Portu w Gdyni. Przedstawiono także autopoprawkę do projektu. Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.
 
Następnie pan Andrzej Ryński, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Geodezji kolejno omówił projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym, które bez uwag zostały zaopiniowane pozytywnie:
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oraz na nieruchomość stanowiącą własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zbudowanych garażami na czas nieoznaczony – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Franciszka Sokoła – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Hallera) – 5/0/0,
- wyrażenia  zgody  na nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Henryka Siemiradzkiego – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Warszawska) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Spokojnej 20 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (158 m2), – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (338 m2) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Bernarda Chrzanowskiego  – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 102C – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75C – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (173 m2) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II/I – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 72 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 13B, 9C – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (28 m2) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej – 5/0/0.
 
Ad 3. na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:10 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:41 Zmiana tytułu Dorota Nelke