Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
12 grudnia 2017 roku
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia,
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek. Porządek posiedzenia przyjęto bez uwag.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania, zaprezentował p. Jerzy Cieśliński, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. Zmiany porządkują i dostosowują koszty oraz terminy do wykonanych i planowanych w ramach dotacji inwestycji PKM. Opinia pozytywna – 6/0/0.
 
Pan Wiceprezydent dr inż. arch. Marek Stępa, dyr. Marek Karzyński oraz p. Paulina Szewczyk z BPP przedstawili kolejne projekty uchwał dot. ładu przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni zostało zaakceptowane w głosowaniu 6/0/0, po krótkiej dyskusji w której radni Paweł Stolarczyk, Ireneusz Bekisz oraz Andrzej Kieszek zadawali pytania o skutki Studium dla obecnych i przyszłych rozwiązań miejscowych.
Głównymi powodami przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest poprawa układu drogowego oraz pozostawienie istniejących ulic w stanie nieposzerzonym – wniosek mieszkańców. Opinia pozytywna: 6/0/0.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno, omówiła p. Paulina Szewczyk.
Przedłożony do uchwalenia projekt planu  został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną w wyniku której  uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, a także wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu i poddany publicznej dyskusji. Do projektu planu miejscowego zostało złożonych 6 uwag w ustawowym terminie, po czym wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag, co nie spowodowało konieczności ponowienia uzgodnień i kolejnego wyłożenia. Prezydent Miasta Gdyni swoim zarządzeniem rozpatrzył uwagi  dotyczące projektu planu, 3  uwzględnił w części, 3 nie uwzględnił. Pani Szewczyk zaprezentowała poszczególne uwagi i sposoby ich rozstrzygnięcia, posiłkując się wyświetlanymi planszami. Opinia pozytywna: 5/0/1.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni,
rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0.
Projekty uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym omówił p. Andrzej Ryński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Bez uwag zaakceptowano kolejno projekty:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego – 5/0/0,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Podgórna 14 – 5/0/0,
wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 170C – 5/0/0,
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 10-20A – 5/0/0,
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego – 5/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Rybaków – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. bp. Dominika – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa – 6/0/0
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/96 – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (100 m2) – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 11a – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Poleskiej/Litewskiej – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 52 – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 16 – 6/0/0,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (40 m2) – 6/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:11 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:39 Zmiana tytułu Dorota Nelke