Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 22/29 maja 2018 r.  

Protokół z obrad
Posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
w dniu 22/29 maja 2018 r.
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1. Posiedzenie przy wymaganym składzie komisji i w obecności gości otworzył Przewodniczący p. Andrzej Kieszek.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG zaprezentował projekty uchwał dot. finansów gminy:
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok (omówienie poszczególnych zapisów, analiza możliwości wykonania inwestycji na tle proponowanych zmian z omówieniem pochodzenia środków zwiększających dochody, powodów zmiany wydatków i korekty strukturalnej). Jak wyjaśnił pan K. Szałucki – z planowanych prac na początku roku wiadomo już, że niektóre z nich nie będą wykonywane ponieważ przetargi są nierozstrzygnięte lub zbyt wysokie ceny zostały zaproponowane przez wykonawców. Możliwe sięganie do kredytu związane jest ze spłatą zobowiązań i finansowaniem inwestycji, zbilansowaniem budżetu.
Wiceprezydent p. M. Stępa udzielił informacji na temat ul. Chwarznieńskiej: wydatki będą mniejsze, bo budowa zacznie się później, pierwsza wersja inwestycji została zakwestionowana przez mieszkańców ul. Hodowlanej, Prezydent zlecił przeprojektowanie, należy ponowić procedurę, z powiadomieniem każdego mieszkańca i oczekiwaniem na potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez wszystkich ok. 2.500 adresatów. Dodatkowe wyjaśnienia – Teresa Horiszna.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
 
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, Opinia pozytywna: 6/0/0.
 
Dokumenty preabsoluteryjne w sprawie przyjęcia: sprawozdania finansowego 2017 r. , opinii z badania sprawozdania finansowego 2017 r. , sprawozdania z wykonania budżetu 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni omówił prof. Krzysztof Szałucki. Ocenna opinia RIO – pozytywna. Kolejno pan Skarbnik omówił parametry sprawozdania z wykonania budżetu, podkreślając przyczyny osiągnięcia wielkości poszczególnych części dokumentu. Wartość mienia komunalnego w roku 2017 wzrosło o 2,9% i przekroczyło 5 mld zł. Zadłużenie gminy ok. 42%.
Opinia:
sprawozdania finansowego 2017 r. – 5/0/1,
opinii z badania sprawozdania finansowego 2017 r. – 6/0/0,
sprawozdania z wykonania budżetu 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 4/0/2,
informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni. omówił prof. Krzysztof Szałucki – 6/0/0.
 
Wiceprezydent Marek Stępa, przybyły z przedstawicielami BPP przedstawili projekty uchwał w sprawie ładu przestrzennego:
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej,
Do planu wpłynęły dwie uwagi: zakwestionowano możliwość dojazdu do obiektu handlowego – szczegóły zostaną dopracowane na etapie projektowania, uwaga została częściowo uwzględniona. Druga uwaga dot. urządzenia dojazdu przez działkę sąsiednią, ul Rolnicza jest drogą zbiorczą, zakłócenie bezpieczeństwa - uwaga odrzucona.
B. Krzyżanowski: robimy plan ze względu na umiejscowienie domu sąsiedzkiego, nie rozwiązując występującego problemu.
M. Karzyński: plan wskazuje główne funkcje nie rozwiązując szczegółowych rozwiązań na drogach wewnętrznych, jest to koncepcja, nad którą dalej będą toczyły się prace, a potrzeby zostaną przeanalizowane i wkomponowane w konkretne projekty.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
 
Arkadiusz Zieniuk omówił projekt dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego: wprowadzenie funkcji mieszkaniowej ma pomóc w zdobyciu środków na rekonstrukcję i odnowienie Banku Polskiego. Jedno wyłożenie, dużo uwag kopiarkowych, mieszkańcy kwestionują wszystkie zapisy dot. podwyższenia i intensywności zabudowy, a także żądają  przytoczenia jej definicji ze studium zagospodarowania przestrzennego, zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, zarzucają brak zgodności wskaźników parkingowych ze studium, kwestionują także zapisy dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, nie zawarcia w planie nakazu wyłonienia projektu w drodze konkursu, zasad umieszczania reklam, a także wnieśli postulaty dot. podcięcia, wycofania parterów, określenia odstępstwa od ustalenia minimalnych wielkości działek, obniżenie stawki planistycznej, itd. Prezentujący omówił szczegółowo uwagi i sposób ich rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie uwag nie spowodowało konieczności wyłożenia planu po raz kolejny.
Radny Bogdan Krzyżankowski: zrobiliśmy ogromny ukłon w stronę inwestora, czy mamy gwarancję opieki nad zabytkiem.
A. Zieniuk: Inwestor wystąpił o pozwolenie na remont elewacji.
I. Bekisz: czy można zapisać w planie konieczność równoległego inwestowania?
M. Karzyński: sprawa nie jest prosta, ale wierzymy, że są pewne możliwości zapisów.
P. Stolarczyk: czy inwestor deklarował na piśmie odnowienie budynku BP?
Dyr. BPP M. Karzyński: Precyzyjną odpowiedź przygotuję razem z wydziałem Architektoniczno – Budowlanym.
Opinia pozytywna: 4/0/2.
 
Pan Jerzy Cieśliński, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia „EKO DOLINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach realizacji zadań własnych Gminy Miasta Gdyni. Zamiarem Gminy Miasta Gdyni jest powierzenie „Eko Dolina” Sp. z o.o., zadań własnych Gminy Miasta Gdyni w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  Zgodnie z wymogami ustawy, gminy są obowiązane ograniczyć masę tych odpadów do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% , czemu może podołać Spółka wyposażona w odpowiednie instalacje. Prowadząca RIPOK „Eko Dolina” Sp. z o.o. zamierza aplikować o dofinansowanie inwestycji obejmującej "Budowę instalacji do fermentacji metanowej odpadów wraz z niezbędną modernizacją pozostałej infrastruktury oraz doposażenie PSZOK na terenie RIPOK „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach". Pozwoli to znacząco ograniczyć ilość odpadów, a w konsekwencji osiągnąć określone prawem poziomy recyklingu i odzysku. Metan uzyskiwany w procesie metalizacji pozwoli jednocześnie zachować RIPOK Ekodolina samowystarczalność w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, co oznacza oszczędności dla spółki, a w konsekwencji Gminy Miasta Gdyni i jej mieszkańców. Warunkiem koniecznym możliwości ubiegania się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, jest zawarcie umów wykonawczych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a „Eko Doliną” Sp. z o.o., które określą warunki świadczenia usług.
Opinia pozytywna: 5/0/0.
 
Kolejnym projektem prezentowanym przez pana naczelnika J. Cieślińskiego było wyrażenie zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Miasta Gdyni w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. Z wnioskiem dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nie więcej niż 49% udziałów Gminy Miasta Gdyni w spółce PWiK sp. z o.o. w Gdyni oraz o określenie Procedury wyłonienia nabywcy udziałów w trybie negocjacji z zaproszeniem, zgodnie z propozycją załączoną do niniejszego wniosku, zwrócił się prezydent Miasta Gdyni.
Do tego wniosku zostały załączone dokumenty określające podstawowe warunki planowanej transakcji, tj. załącznik nr 2 pt. „Założenia do planowanej transakcji zbycia udziałów w spółce PWiK sp. z o.o. w Gdyni oraz Załącznik nr 4 pt. „Uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych oraz innych kwestii określonych w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przygotowane w związku z planowanym zbyciem udziałów w spółce PWiK sp. z o.o. w Gdyni”.
W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wskazuje się, że negocjacje z potencjalnymi nabywcami zostaną przeprowadzone przez Zespół negocjacyjny, składający się z maksymalnie 3 członków, powoływanych przez Prezydenta Miasta Gdyni. Przewodniczący Zespołu skieruje do maksymalnie trzech podmiotów, wybranych przez Zespół według jego uznania, spełniających warunki udziału w transakcji, zaproszenie do złożenia wstępnych ofert nabycia udziałów. Następnie, w trakcie negocjacji, każdy z potencjalnych nabywców zakwalifikowanych do wzięcia w nich udziału, Zespół oraz Spółka ustalą ostateczną treść umowy sprzedaży udziałów oraz innych dokumentów, w tym umowy inwestycyjnej. Po zakończeniu negocjacji, Przewodniczący Zespołu wezwie każdego z potencjalnych nabywców biorących udział w negocjacjach do złożenia ofert wiążących na rzecz wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. Zespół dokona oceny złożonych przez potencjalnych nabywców ofert wiążących pod względem formalnym i merytorycznym oraz dokona wyboru potencjalnego nabywcy.
Skład zarządu PWiK nie ulegnie zmianie. Wszelkie operacje związane z obrotem udziałami mieszczą się w prawie handlowym i są stosowane w innych polskich miastach.
Zdaniem radnego Ireneusza Bekisza takie postępowanie jest de facto zaciągnięciem przez PWiK bardzo drogiego kredytu, który obciąży w konsekwencji mieszkańców.
Rozmawiano dalej o poruszonych argumentach i zagrożeniach, które wyjaśniał p. Ciesliński podkreślając, że wyniki pracy zespołu stanowić będą podstawą dalszego postępowania, a jeśli będą niekorzystne dla gminy, nie dojdzie do transakcji.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 3/2/1.
 
Następnie p. Andrzej Ryński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, omówił projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym, które kolejno zaopiniowano (pozytywnie):
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/88, Al. Zwycięstwa 36/89, Al. Zwycięstwa 36/94, Al. Zwycięstwa 36/110, Al. Zwycięstwa 62/50, Al. Zwycięstwa 62/59: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Świętojańskiej 139 blok I w Gdyni: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul.  Złotej/ Miedzianej: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Lnianej: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej: 6/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego oraz ulicy Ejsmonda: 6/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. płk. Stanisława Dąbka: 6/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego: 6/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie ulicy Olimpijskiej: 6/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Warszawskiej: 6/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV 56: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni jna nieruchomości stanowiące własność Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A.: 5/0/1,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 64 (uwaga radnego B. Krzyżankowskiego o sprzeciwie do sprzedaży nieruchomości nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego): 4/1/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9-12 położonego na IV piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 20 w Gdyni wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego działki: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4  przy ul. Morskiej 97 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni (…): 6/0/0,
- wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Gdyni przy ul. Legionów 62: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 115: 5/0/1,
- wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zabudowanej garażami na okres do 3 lat: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej jako aportu w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni: 6/0/0,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni - Hala Targowa: 6/0/0,
 
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 12:34 Zmiana tytułu Dorota Nelke