Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Protokół z Obrad Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni
17 kwietnia 2018 roku
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia,
2.Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1.  Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek. Do porządku nie wniesiono uwag.
 
Ad 2. Pan Marek Stępa, Wiceprezydent MG, p. Iwona Markesić, kierownik referatu Biura Planowania Przestrzennego:
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza,
P. Iwona Markesić tłumaczyła powody przystąpienia do planu: budynek sporny, do momentu przystąpienia do planu był w 95% ukończony. Mieszkańcy zaskarżyli legalizowanie - ich zdaniem - samowoli budowlanej, przeciwni byli jakimkolwiek zmianom. Plan był już gotowy w grudniu 2017, ale sprawdzano, czy faktycznie była to samowola budowlana. Poprawność inwestycji potwierdza pismo od Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Budynek powstał legalnie, natomiast wejście do budynku od ul. Sienkiewicza ma znamiona samowoli budowlanej. Nie ma tu także zagrożenia budowy bliźniaczej. Nie powinny – według badań – mieć miejsca osuwiska. Plan zawiera odpowiednie zapisy na ten temat. Nie uległy zmianie parametry gęstości i obszaru zabudowy. Uwagi mieszkańców dotyczyły także naniesienia lokalizacji drzewa (pomnika przyrody – sosny czarnej), która została poprawiona. Nie ma tu możliwości wykonania wnioskowanej otuliny. Uzyskano wymagane uzgodnienia i zgody. Pani Kierownik przedstawiła kolejno uwagi do planu i sposób ich rozpatrzenia.
Radny Stanisław Szwabski zapytał o długotrwały proces odpowiedzi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pani I. Markesić wyjaśniła, że przeanalizowano mnóstwo dokumentów, akta sprawy zajmują wiele miejsca i faktycznie na odpowiedź oczekiwano długo.
Radny Ireneusz Bekisz zauważył, że plan akceptuje zaistniałą sytuację. Wiceprezydent Marek Stępa potwierdził, zwracając uwagę, że nie naruszono tu przepisów. Mieszkańcy wielokrotnie zaskarżali poczynania inwestora i urzędów, co wydłużyło proces tworzenia planu. W tym czasie inwestor mógł kontynuować prace, co wykorzystał.
Radny Marcin Wołek dopowiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma 5 etatów, a dokumentacja w jednej tylko sprawie jest nader obszerna.
Radny Bogdan Krzyżanowski: ustala się stawkę 30% z wyłączeniem. Czego ono dotyczy?
Wiceprezydent M. Stępa: dotyczy terenu Gminy.
Radny B. Krzyżanowski: uważam, że powinny być przeprowadzone nowe badania geologiczne w kierunku ew. osuwisk. Komisja Rewizyjna bada sprawę dot. tego planu, dlatego nie powinno się już go uchwalać. Będę wnioskował o przesunięcie przyjęcia planu do zakończenia postępowania w komisji. Ponadto przypominam, że sprawy dot. tego rejonu trwają już 13 lat. Zniknęła linia zabudowy występująca w starym planie, co spowodowało sprzeciw mieszkańców, którzy finalizują swoje stanowisko w sądzie. Proces trwa. W tym czasie uchwalono kolejny plan, w którym ta linia zabudowy się nie pojawiła. Wyrok sądowy jaki zapadł w sprawie powinien powstrzymać inwestora, który podjął w tej sytuacji ryzyko kontynuując budowę. Umieścił okno i drzwi w strefie kolidującej. Te nieprawidłowości są obecnie przedmiotem postępowania w Komisji Rewizyjnej.
Radny I. Bekisz: brak linii tylnej zabudowy, czy PINB był uprawniony do decyzji?
Wiceprezydent: działało pozwolenie na budowę. Pani I. Markesic ponownie odczytuje stwierdzenia PINB. W poprzednim planie nie było linii tylnej zabudowy, co zostało dokładnie sprawdzone.
Radny B. Krzyżanowski: na jakiejś podstawie jednak sąd przyznał mieszkańcom rację.
Pani Markesic wyjaśniła sprawę osuwisk. Badania geologiczne są robione dla każdego budynku w momencie ustalania pozwolenia na budowę. Linia zabudowy jest linią strefy ochronnej osuwiska. Sama bryła budynku ma pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dalsze wyjaśnienia dot. wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego – przyczyny formalne, brak ponowienia uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.
Opinia pozytywna: 5/1/1.
 
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
Wyjaśnienia – p. Iwona Markesic. Opinia pozytywna: 6/0/1.
 
Sprawozdanie z realizacji harmonogramu prac planistycznych – p. I. Markesic.
Na planszy wyświetlono tereny objęte planami, zajmującymi obecnie 56% powierzchni Gdyni. Do uchwalenia w 2018 r. jest 14 planów według prezentowanego wykazu. Pani Kierownik wyjaśniała etapy zaangażowania prac planistycznych przy kolejnych pozycjach wykazu.
Plan dot. fragmentu ORŁOWA – wyjaśnienia: protesty i rozstrzygnięcia Wojewody i sądów spowodowały konieczność uchwalenia planu na nowo. Pani I. Markesic udzieliła także wyjaśnień p. Krzyżanowskiemu na temat okresu „blokowania” inwestycji na terenie objętego planem.
Radny zapytał o termin uchwalenia planu rejonu ul. Kopernika i przyległych, który miałby chronić swoisty, zabytkowy układ architektoniczny. Pani Kierownik wyjaśniła, że prace trwają, ale nie ma możliwości uchwalenia tego planu w tym roku. W tym rejonie są wydane decyzje obowiązujące.
Kilka planów doszło spoza harmonogramu, stąd spiętrzenie prac, które może skutkować opóźnieniami.
 
P. Andrzej Ryński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji omówił projektu uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym, które zostały poddane kolejnym głosowaniom:
- (druk 5.13) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej 2, opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.14) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/139, Al. Zwycięstwa 62/47, Al. Zwycięstwa 62/70, opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.15) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej, opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.16) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 116A, opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.17) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej, opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.18) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej (62 m2), opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.19) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 17 (72 m2), opinia pozytywna: 7/0/0,
- (druk 5.20) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Danusi, opinia pozytywna: 7/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.                                                                   

Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 12:33 Zmiana tytułu Dorota Nelke
17.07.2018 08:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.07.2018 08:23 Korekta Michał Kowalski
16.07.2018 15:49 Korekta Michał Kowalski