Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 8 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
w dniu 8 marca 2016 r.
 
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję.
4. Sprawy wniesione.
5. zakończenie obrad.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek.
Ad 2. Protokoły zostały przyjęte bez uwag.
Ad 3. Pan Roman Witowski, dyrektor ZDiZ omówił projekty uchwał dot. przebiegu ulic w Gdyni. Omawiane projekty uzyskały opinie pozytywną w głosowaniach:
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Okrętowej w Gdyni - 6/0/0,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zjazdowej w Gdyni - 6/0/0,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Folwarcznej w Gdyni - 6/0/0,. 
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Goplany w Gdyni - 6/0/0, 
- zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Bukowej w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu ul. Bukowej - 6/0/0.
Następnie pani Elzbieta Wiłucka – Psyta, z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przedstawiła propozycje dot. gospodarki gruntami:
- wyrażenie zgody na dokonanie na rzecz Województwa Pomorskiego darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0,
-  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Morskiej - Struga Cisowska - Radtkego – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/1,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łopianowej, opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0, 
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 5,   opinia pozytywna w głosowaniu: 7/1/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy w Gdyni przy ul. Kontenerowej, opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0, 
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława Syrokomli, opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0, 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 89A. opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej omówił p. Arkadiusz Zieniuk, Biuro Planowania Przestrzennego. Po przedstawieniu szczegółów planu i poszczególnych jego rozwiązań członkowie komisji wysłuchali informacji o uwagach do planu i sposobach ich rozstrzygnięć. Omawiany plan został wyłożony, z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu dwukrotnie.
Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz pierwszy zostały złożone 3 uwagi w ustawowym terminie oraz 1 uwaga złożona po terminie (tj. dnia 27 lutego 2015 r.). Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 2 uwzględnił w części, 2 nie uwzględnił. Dodatkowo została złożona 1 uwaga uzupełniająca, którą Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył uwzględniając ją w części. Uwagi do omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zostały wniesione przez: Invest Komfort Spółkę Akcyjną Sp. K., Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Marcina Stępień oraz Adamz Hapka  odrzucono w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni. Tutaj p. A. Zieniuk wyjaśnił, czego uwagi dotyczyły oraz jak i dlaczego zostały rozstrzygnięte. Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz drugi zostało złożonych 11 uwag w ustawowym terminie  oraz 1 uwaga złożona po terminie Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 2 uwzględnił w części, 10 nie uwzględnił. Członkom komisji przedstawiono wnoszących, zakres uwag i sposób ich rozstrzygnięcia. Komisja nie zgłosiła uwag do wyjaśnień.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6/1/1.
Kolejnymi projektami uchwał prezentowanymi przez przedstawiciela BPP były przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Oba dokumenty po szerszym zapoznaniu się z ich przedmiotem i braku uwag, zostały zaopiniowane w kolejnych głosowaniach z jednomyślnym wynikiem: 8/0/0.
 
Radna Marika Domozych, inicjatorka rezolucji w sprawie cyrków, poprosiła o zaopiniowanie tej deklaracji o niewspieraniu występów cyrkowych z udziałem zwierząt. Członkowie komisji zaopiniowali rezolucję w głosowaniu: 6/0/1.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 08.03.2016
Data udostępnienia informacji: 08.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:14 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:55 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:42 koreka tytułu Michał Kowalski