Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 7 czerwca 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
w dniu 7 czerwca 2016 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem gości oraz krótkim omówieniem przebiegu posiedzenia przewodniczący Komisji p. Andrzej Kieszek.
Ad 2.  Przewodniczący poinformował, że zgodnie z procedurą rozpatrywania petycji, po jej przeanalizowaniu na posiedzeniu komisji, rada Miasta podejmuje decyzję w jej sprawie uchwała na sesji. Komisja jest zobowiązana przygotować projekt uchwały. W dniu 30 grudnia 2015 r.  do Rady Miasta Gdyni wpłynęła petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach w przedmiocie ustalenia przez Radę Miasta Gdyni opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. W petycji tej  wniesiono o dokonanie zmiany uchwały Rady Miasta Gdynia nr V/80/11 z  dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, polegającej na przyznaniu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym.
Ponieważ Gdynia jest zrzeszona w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej wprowadza  ujednolicenie taryf w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Związku. Ma to zasadnicze znaczenie ze względu na to, iż wiele linii komunikacyjnych przekracza granice jednej gminy, a ponadto w tym zakresie dąży się do współtworzenia taryf i biletów z SKM Trójmiasto. MZKZG na wniosek o rozpatrzenie możliwości rozszerzenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji zbiorowej zgodnie z petycją, na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 27.04.2016 r. odpowiedział negatywnie. Osoby będące podmiotem petycji niezdolne do pracy oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej, niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, posiadają już uprawnienie do przejazdów bezpłatnych wszystkimi liniami zwykłymi, pospiesznymi, nocnymi i specjalnymi na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentu tożsamości, potwierdzającego wiek opiekuna. Także kombatantom, zostało przyznane uprawnienie do przejazdów ulgowych, a osoby, które ukończyły 70 lat, niezależnie od ich dodatkowego statusu osoby represjonowanej, mają prawo do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską na obszarze  całego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Tym samym, wiele osób z grona działaczy opozycji antykomunistycznej ma już uprawnienia do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, z tytułu jednoznacznej przynależności do jednej z ww. grup osób.
Po krótkiej dyskusji, bez uwag do uzasadnienia projektu uchwały, członkowie komisji zaopiniowali jej rekomendacje w głosowaniu: 6/0/0.
Druga z petycji, która wpłynęła 29. 01.2016 r. do Rady Miasta Gdyni dotyczyła autorskiego projektu strategii dla Gdyni na lata 2016-2030.
W projekcie strategii wnoszący zawarł wiele propozycji dot. m.in.: zwiększania środków finansowych w ramach budżetu obywatelskiego, kompetencji konsultacyjnych rad dzielnic, likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, tworzenia dobrych warunków dla biznesu i nowych miejsc pracy, rewitalizacji obszarów postoczniowych
i międzytorza, zintegrowania transportu zbiorowego na terenie Trójmiasta, rozwoju turystyki miejskiej, itp. Wszystkie te propozycje są już realizowane, a także modyfikowane zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców. Ponadto petycja zawiera wnioski wykraczające poza kompetencje samorządu gminnego. Do wniosków tych należą: przebudowa wejść do prywatnych lokali i sklepów, inwestowanie i przywrócenie pracy Stoczni Gdynia, rozbudowa portu przeładunkowego, czy budowa nowego portu pasażerskiego.
W Urzędzie Miasta Gdyni  trwają aktualnie prace nad  opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Gdyni, która obejmuje okres czasu do roku 2030. Ta nowa strategia odpowiadać ma na zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w mieście. Podstawą do tworzenia dokumentu strategicznego jest przygotowywana, pogłębiona Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Miasta Gdyni, składająca się z 5 diagnoz sektorowych tj: demografii, gospodarki i rynku pracy, struktur przestrzennych, transportu i infrastruktury oraz warunków życia. Następnie, na bazie tej diagnozy, zostanie opracowana analiza SWOT, czyli zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju miasta.
Pierwszym etapem tworzenia strategii jest opracowanie wizji Gdyni, które polega na opisie koncepcji rozwoju i wyglądu miasta w 2030 roku z wykorzystaniem lokalnego potencjału i z uwzględnieniem faktycznych dostępnych możliwości. Nad tą wizją wspólnie pracować będą  nie tylko władze miasta, urzędnicy oraz eksperci, ale także przedstawiciele różnych gdyńskich środowisk oraz mieszkańcy, dla których  zorganizowane zostaną spotkania w tej sprawie. Spotkania te będą miejscem dyskusji o przyszłości miasta, a ich efekty zostaną wykorzystane przy tworzeniu ostatecznego dokumentu strategicznego. Pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r. wnoszący petycję został zaproszony do udziału w spotkaniach, a ich harmonogram został załączony do tego pisma. Zgłoszone przez niego w petycji pomysły i rozwiązania będą mogły być zaprezentowane oraz przedyskutowane w trakcie prac nad nową strategią Miasta Gdynia.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, trwającą procedurę opracowywania dokumentu, projekt strategii stanowiący przedmiot petycji jest niezasadny.
Rozpatrywano także petycję „o jak największe zaangażowanie się władz Miasta Gdynia, w poczynania jakie daje ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych”. Zdecydowano o zwróceniu się do wnoszącego petycje o uściślenie żądania.
Ad 3. Przewodniczący poinformował o wpłynięciu prośby p. Wiceprezydenta Marka Stępy o wskazanie stopnia priorytetyzacji inwestycji drogowej ul. Żuławskiej. Radny Paweł Stolarczyk wyraził zdziwienie prośba, ponieważ dotąd nie podejmowano takich decyzji na poziomie komisji. Radny Marcin Wołek przypomniał, że komisja tworzyła kiedyś harmonogram realizacji inwestycji. Radny Ireneusz Bekisz zauważył, że priorytety ustalają obecnie rady dzielnic i wnioskodawcy budżetów obywatelskich. Radny Bogdan Krzyżankowski zaoponował przeciw zajmowaniu stanowiska w sprawie ważności ewentualnego remontu bez porównania z innymi drogami. Przewodniczący opisał stan ulicy i zachęcił, aby mimo wszystko przyjąć stanowisko w tej sprawie. Przeczytał także treść proponowanego pisma:
„W nawiązaniu do otrzymanego pisma nr Pion U.7012.1.2016 z dnia 18.05.2016 r. w imieniu Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej pragnę poinformować że:
Komisja zapoznała się ze stanem technicznym ulicy Żuławskiej znajdującej się w dzielnicy Wielki Kack
Komisja stwierdza, że stan nawierzchni całej ulicy Żuławskiej, wykonany w technologii płyt yomb i dużych płyt drogowych, jest dobry i nie wymaga przeprowadzenia remontu
Na końcu ul. Żuławskiej następuje zwężenie drogi z powodu ogrodzonej prywatnej posesji
Według Komisji docelowo należałoby poszerzyć ulice Żuławską w końcowym jej przebiegu, jednakże Komisja zwraca uwagę, że teren wokół budynku wielorodzinnego jest wygrodzony przez wspólnotę mieszkańców i na tym terenie znajduje się plac manewrowy dla pojazdów samochodowych”.
Radny Marcin Wołek przypomniał, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  dokonywała objazdów ulic, zaproponował więc sformułowanie pisma o braku kompetencji i skierowanie sprawy do Komisji GKiOŚ. Przewodniczący nie odnotowując sprzeciwu wobec propozycji stwierdził, że prześle do Wiceprezydenta pismo o stanie ul. Żuławskiej.
 
Ad 4. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 14 czerwca 2016 r. godz. 17.00.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik
Przewodniczący komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 07.06.2016
Data udostępnienia informacji: 07.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:06 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:44 Zmiana tytułu Dorota Nelke
12.10.2017 11:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2017 15:06 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 15:05 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 15:03 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:09 korekta tytułu Michał Kowalski