Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 31 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG z dnia 31 maja 2016 r.
 
Porządek posiedzenia:
Rozpoczęcie obrad.
Zaopiniowanie dokumentów preabsolutoryjnych.
Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i przedstawieniem porządku obrad przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek.
Ad 2. Goście obecni na komisji tj. prof. Olgierd Wyszomirski - Dyrektor ZKM Gdynia, dr Robert Hirsch – gdyński Konserwator Zabytków, Wiceprezydent Marek Stępa, p. Teresa Horiszna – Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz p. Roman Witowski – Dyrektor ZDiZ,  zreferowali wykonanie budżetu w podległych wydziałach i jednostkach. 
Prof. Krzysztof Szałucki dokonał podsumowania, przybliżając treść i znaczenie poszczególnych dokumentów preabsolutoryjnych.
Po wysłuchaniu obszernych informacji i wyjaśnień Komisja Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG zaopiniowała pozytywnie:
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (Uchwała nr 007/p212/R/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2015 r.) w głosowaniu: 6/0/1,
- sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią i raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 w głosowaniu: 6/0/1,
- informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni w głosowaniu: 7/0/0.
Ad 3. Posiedzenie zakończono ustaleniem kolejnego posiedzenia komisji na 14 czerwca 2016 r.
 
Protokołowała:
Z. Gawlik BRM                                                                                                 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 31.05.2016
Data udostępnienia informacji: 31.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:24 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:54 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:07 korekta tytułu Michał Kowalski