Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 30 sierpnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
w dniu 30 sierpnia 2016 r.
 
 
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
 
Ad. 1 . Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek. Powitał zebranych i stwierdził kworum.
Ad. 2 Nie było sprzeciwu dotyczącego treści protokołów z poprzednich posiedzeń i protokoły zostały jednogłośnie przyjęte.
Ad.3 Skarbnik Miasta prof. K. Szałucki zreferował projekty dot. zmian w uchwałach 
- (druk 5.2) zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok,
Ireneusz Bekisz wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że problemy ze sprzedażą mienia gminnego dotykają najbardziej Jego „konika” czyli inwestycji drogowych. Powodując obniżanie nakładów na remonty dróg.
Skarbnik Miasta w odpowiedzi zauważył, że nie jest problemem płynność finansowa ale problemy wynikające z dokumentacji, do wyjaśnień włączył się Pan Marek Stępa Wiceprezydent Gdyni który wyjaśnił bieżącą sytuację Biur Projektowych oraz przypomniał o zrealizowanych zmianach i porządkowaniu ewidencji gruntów.
Radny Bekisz przyjął te wyjaśnienia za logiczne wspominając jednocześnie o dawnej propozycji pana Jerzego Miotke z przygotowaniem inwestycji z zapasem tak, aby opóźnienia na etapie dokumentacji jednej z nich nie wstrzymywały prac w kolejce następnych.
Ireneusz Bekisz dopytał również o remont ulicy Rdestowej w Gdyni.
Pan Marek Stępa Wiceprezydent Gdyni doprecyzował, ze jest mowa o działaniach naprawczych, a nie inwestycyjnych, dodając, że na sytuację ul. Rdestowej ma wpływ planowana duża zmiana dotycząca Drogi Kaszubskiej.
 
Prof. Szałucki dodał również, że rezerwy budżetowe zostały wykorzystane na naprawy skutków ulewy lipcowej. 
Prezydent Marek Stępa wspomniał o tendencji związanej ze zmianami w projektowaniu przejść nad ciekami wodnymi z przepustów okularowych na mostowe – w związku ze zwiększeniem intensywności opadów.
Radny Bekisz przywołał przykład lawiny błotnej na drogę gminną sąsiadującą z giełdą towarową i braku egzekwowania od właścicieli właściwego zabezpieczenia terenu pozwalającego uniknąć kolejnych takich przypadków.
Przystąpiono do głosowania uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok. Wyniki głosowania 4/2/1
 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033, została poddana głosowaniu, którego wyniki są następujące: 5/0/2.
Zmiana Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia – profesor Szałucki wyjaśnił, że projekt ma na celu zaktualizowanie danych adresowych szkół po zmianach, nie ma natomiast charakteru finansowego. Głosowanie: 7/0/1.
 
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza – projekt zreferowała Pani Iwona Markesic.
Radny Bogdan Krzyżanowski zapytał jakie argumenty podnosili sąsiedzi i na jakich argumentach Sąd oparł uchylenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę na omawianym terenie.
Odpowiedzi udzielili pan Prezydent Marek Stępa oraz pani Iwona Markesic – Sąd uznał, że zmiany projektu wymagały nowej opinii konserwatorskiej, nie są znane nam w tym momencie  zarzuty składane przez sąsiadów.
Radny Krzyżanowski stwierdził, że próbuje ustalić czy decyzja była prawidłowo wydana.
Wyniki głosowania – 6/0/1.
 
Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego – temat został omówiony przez panią Annę Wołłejko – Głosowanie 5/1/1
 
Komisja zajęła się projektem zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych – temat został zreferowany przez prof. Wyszomirskiego, który podkreślił, że zmieniane są jedynie sposoby wyliczania kar – z podania wysokości kary na wielokrotność ceny biletu. Projekt został przyjęty jednogłośnie, wynik głosowania 7/0/0
 
Kolejnym tematem przedstawionym przez prof. Wyszomirskiego była zmiana porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda. Profesor wyjaśnił, że zmiana porozumienia jest konieczna w związku ze zmianą siatki połączeń autobusowych w Rumi i Redzie i powstałym Aquaparkiem.
Radny I. Bekisz wyraził ubolewanie, że taki park wodny nie powstał na Polance Redłowskiej. Radna Marika Domozych wyraziła swoją opinię, że Polanka powinna zachować swój charakter bez tego typu atrakcji.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, wynik głosowania 7/0/0.
 
W dalszym przebiegu posiedzenia Komisja opiniowała następne projekty będące w porządku:
- wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22 – pani Elżbieta Wiłucka – Psyta z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zreferowała temat. Komisja jednogłośnie  przyjęła projekt. Głosowanie 7/0/0.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Deszczowej – pan Paweł Stolarczyk zapytał na czyją rzecz miasto zbywa nieruchomość, pani Elżbieta Wiłucka – Psyta wyjaśniła, że jest osoba zainteresowana zakupem i nie pojawiają się roszczenia od byłego właściciela, który otrzymał odszkodowanie. Panowie B. Krzyżanowski i P. Stolarczyk dopytali jeszcze o możliwości pojawienia się roszczeń, które rozwiała pani Elżbieta Wiłucka – Psyta potwierdzając, że działka jest wolna od zobowiązań tego  typu.
Wyniki głosowania 6/0/1
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej - – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0
- wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 36 - projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12 na czas oznaczony - 10 lat – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego –  Pan Radny I. Kieszek zapytał o cenę nieruchomości, Pani Elżbieta Wilucka – Psyta poinformowała  ze jest to kwota 3,5 mln płatna w trzech transzach  - projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana – pan Kieszek dopytał czy jest nieruchomość znajduje się przy Osadzie Rybackiej co Pani Elżbieta Wilucka – Psyta  potwierdziła - projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251 A – pan Paweł Stolarczyk zapytał jak prowadzone są Księgi Wieczyste tego budynku, pani Elżbieta Wilucka – Psyta  przyznała, że tego nie badała - projekt został przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
-  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej – projekt przyjęty jednogłośnie 7/0/0,
 
Ustalono, że przedmiotem opiniowania komisji nie będzie ustalenie kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy.
Na tym posiedzenie zakończono.
 

Protokołowała: M. Anuszek                                                                            

Przewodnicząc Komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.08.2016
Data udostępnienia informacji: 30.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:07 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:43 Zmiana tytułu Dorota Nelke
12.10.2017 13:09 Korekta Katarzyna Manikowska
12.10.2017 11:47 akceptacja Michał Kowalski