Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 30 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej oraz Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa RMG z dnia 30 maja 2017 r.
 
Prowadzenie posiedzenia: p. Andrzej Kieszek.
Komisje spotkały się w celu rozpatrzenia dokumentów preabsolutoryjnych za 2016 r.
Wprowadzenie do tematu spotkania wygłosił p. prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG prezentując zakres dokumentów sprawozdawczych, omawiając wyniki poszczególnych badań audytorskich i informując o opiniach oraz o stanie mienia komunalnego.
Naczelnik Wydziału Inwestycji p. Teresa Horiszna omówiła sprawozdanie z wykonania  budżetu Miasta Gdyni za rok 2016 w zakresie inwestycji. Uznała, że budżet w tym zakresie został zrealizowany na poziomie niższym niż średnia z ostatnich lat. W części opisowej sprawozdania znajduje się wykaz zadań zrealizowanych. Niskie wykonanie wyniku związane jest m. in. z stosunkowo dużym udziałem w planowanych środkach dokumentacji przyszłościowej, realizowanej z udziałem środków UE, oszczędności poprzetargowe, brak rozliczenia wykonanych prac ze względu na niedostarczenie przez wykonawcę faktur oraz opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji projektowej przez wykonawców wyłonionych w przetargach. Znaczny wpływ na zaistniałą sytuację miała zmiana uchwały o zamówieniach publicznych, do której długo brakowało aktów wykonawczych. Dopiero w październiku wydział otrzymał szablony do zamówień. Pewne przetargi więc zostały przeprowadzone pod koniec roku. Przetarg na przebudowę terenu ul. 10 Lutego i Dworcowej został unieważniony - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – niewłaściwy tryb postępowania).
Radny Stanisław Szwabski poruszył sprawę inwestycji przy ul Sterników, finansowanej w ramach środków i zadań wnioskowanych przez radę dzielnicy. Wyjaśnień udzieliła p. Monika Grocholewska (Wydział Inwestycji): ponieważ projektant nie wywiązał się z umowy, nie odpowiada na wezwania, sprawa trafia do sądu. Była przeprowadzona rozmowa z radnymi dzielnicy, którzy wykazali zrozumienie dla zawiłej sytuacji i gotowi na zmianę zadania. Pani Naczelnik podpowiedziała, że oczekuje się na podtrzymanie przez radę woli wykonania tego zadania. Pojawiła się dodatkowa trudność w postaci aktualizacji dokumentacji (mapy). Sprawa przeciągnie się zapewne o rok, ponieważ należy znaleźć twórcę nowej podkładki. Radny Ireneusz Bekisz uważa, że zadania rad dzielnic i budżetu obywatelskiego nie sa realizowane przez ZDiZ w terminie. Wicepre4zydent Michal Guć wyraził odmienne zdanie stwierdzając, że większość zadań BO jest realizowanych szybko. Podkreślił, że harmonogram opiniowania wniosków do budżetu obywatelskiego daje mało czasu na analizowanie ich wykonalności, stąd mogą zdarzyć się błędy, zadeklarował także wykonanie opracowania na ten temat.
W ciągu dalszej dyskusji rozmawiano na temat realizacji remontów lub przebudowy  poszczególnych ulic (Chwarznieńska, Hodowlana, Wiczlińska, Uranowa, Metalowa, Rogali).
Radny Stanisław Szwabski złożył wniosek o kontynuowanie zadania zainicjowanego przez rade dzielnicy dot. ul. Sterników (inwestycje). Wniosek został poparty przez Komisję Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w głosowaniu: 4/0/1 oraz przez Komisje Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 5/0/1.
 
Po zamknięciu dyskusji sformułowane następujące wnioski:
Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r. Komisja Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni rozpatrywała  sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe Gminy Gdynia, a także zapoznała się z opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o finansach publicznych (wymóg badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy), opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016.
 
Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie:
sprawozdanie finansowe 2016 r. – głosowanie: 4/0/2,
opinię z badania sprawozdania finansowego 2016 r. – głosowanie: 4/0/2,
sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – głosowanie: 3/0/3,
informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni – głosowanie: 6/0/0.
 
Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r. Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni rozpatrywała  sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe Gminy Gdynia, a także zapoznała się z opinią
z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o finansach publicznych (wymóg badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy), opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016.
 
Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie:
sprawozdanie finansowe 2016 r. – głosowanie: 7/0/1,
opinię z badania sprawozdania finansowego 2016 r. – głosowanie: 7/0/1,
sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – głosowanie: 5/0/3,
informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni – głosowanie: 8/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący                                                                    Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej                                             Komisji Samorządności Lokalnej
i Mieszkaniowej                                                                    i Bezpieczeństwa
 
Andrzej Kieszek                                                                        Paweł Brutel

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:19 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:49 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:35 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:35 korekta tytułu Michał Kowalski