Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 25 października 2016 r.

Protokół Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej z dnia 25 października 2016 r.
 

Porządek posiedzenia – zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 25. sesję RMG
 
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG:
 
5.1. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra …:
 
Ustalenia planu omówiła p. Iwona Markesic.
Pani Markesic przedstawiła treść wszystkich uwag zgłoszonych do planu i sposób ich rozstrzygnięcia (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do projektu uchwały).
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
5.9.- w spr. projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”:
 
Przedstawił Wiceprezydent M. Guć.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
5.10- w spr. wyrażenia zgody na wynajem /…/ nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony:
 
Przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan T. Banel.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
5.13- w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Platynowej 13:
 
Przedstawił p. T. Banel.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.14- w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego /…/ dzierżawy nieruchomości gruntowych, poł. przy Bulwarze Nadmorskim/Al. Jana Pawła II:
 
Po omówieniu przez p. T. Banela  proponowanych w projekcie działań, radny St. Szwabski stwierdził, że propozycja  jest lepsza od podejmowania działań, których efektem byłoby utrwalenie stanu, w którym użytkownicy dzierżawiliby nieruchomości bezumownie.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.15- w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa:
 
Przedstawił Naczelnik T. Banel.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Projekty uchwał dot. kwestii podatkowych przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
 
5.2 – wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
5.3.- wysokość stawek podatku od nieruchomości:
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
5.4. – wzór deklaracji na podatek od nieruchomości:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.5. – wzór informacji na podatek od  nieruchomości:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.6. – opłata miejscowa na terenie Miasta Gdyni:
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
5.7.- opłata targowa na terenie Miasta Gdyni:
 
Opinia pozytywna: 7/1/0
 
5.8.- wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Pkt 2. aneksu do porządku obrad – przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej:
 
Przedstawił radny Marcin Wołek.
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016
Data udostępnienia informacji: 25.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:23 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:54 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:18 korekta tytułu Michał Kowalski