Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 24 stycznia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie obrad.
Informacja p. Renaty Stelmach, Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego w sprawie inwestycji przy ul. Miętowej (wniosek p. Ireneusza Bekisza).
Zaopiniowanie projektów uchwał RMG.
 
Ad 1. Obrady rozpoczął przewodniczący komisji Andrzej Kieszek.
 
Ad 2. Temat tej części spotkania zainicjował wniosek mieszkańców rejonu ulicy Miętowej, którzy protestują przeciwko budowie domów – ich zdaniem – niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania. Mieszkańcy wyrazili swoje zastrzeżenia na dyżurze radnego p. Ireneusza Bekisza. Połączenie części budynków w zabudowę szeregową przysporzy dodatkowych mieszkań inwestorowi, ale spowoduje intensyfikację zabudowy przekraczającą dopuszczalne wielkości oraz zmniejszy wymagalną powierzchnię biologicznie czynną. Inwestycja przy ul. Miętowej realizowana jest przez Allcon Osiedla Sp. z oo Sp. K. i składać się będzie z dwunastu trzykondygnacyjnych budynków. Pod częścią z nich znajdą się podziemne hale garażowe. W każdym z domów typu „willa miejska” zostały zaprojektowane cztery apartamenty. Przestrzeń między domami wypełni zieleń, przewidziany jest kameralny teren parkowo-rekreacyjny z przeznaczeniem dla dzieci i dla dorosłych. Osiedle będzie ogrodzone. Projekt inwestycji powstał w pracowni MS Architekt Marcina Sieńkowskiego.
Jak wyjaśniła pani Naczelnik Renata Stelmach, zespół budynków powstaje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Brak zapisu o zabudowie wolnostojącej uniemożliwia zakwestionowanie przyjętego przez wykonawcę rozwiązania. Budynki o czterech mieszkaniach są niezależne i chociaż przylegają do siebie nie stanowią zabudowy szeregowej. Wydział Architektoniczny nie posiada narzędzi do mierzenia powierzchni biologicznie czynnej i wydając opinie i decyzje opiera się na projekcie, który wskazuje, że przyjęte planem zagospodarowania wskaźniki zostaną zachowane. Pracownia p. Sieńkowskiego do tej pory nie budziła zastrzeżeń.
Radny I. Bekisz przytoczył zdanie emerytowanego architekta pana Jerzego Komorowskiego, który wraz z mieszkańcami zgłaszał uwagi dot. inwestycji. Według niego w projekcie jest sporo uchybień, na które wydział nie zareagował. Z tonu rozmów z mieszkańcami wnosi, że nie powiedzieli ostatniego słowa i będą nadal protestować. Uważa, że w stosunku do dewelopera idzie się na zbyt duże ustępstwa.
Pani Naczelnik powtórzyła, że firma architektoniczna jest wiarygodna.
Przewodniczący podziękował za wyjaśnienia.
 
Ad 3. Pani Katarzyna Ziemian przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. W dyskusji głos zabrał radny Bogdan Krzyżanowski zarzucając brak drogi odwoławczej na odmowę Prezydenta Miasta przeprowadzenia konsultacji.
Radny Paweł Stolarczyk zgadzając się z przedmówcą poprosił o przesłanie wyjaśnień na ten temat drogą elektroniczną oraz o doprecyzowanie sposobu identyfikacji osób składających podpisy na wniosku. Brak także zapisów o technicznym wyglądzie projektu.
Radny I. Bekisz pytał także czy podpisywać się mogą tylko pełnoletni mieszkańcy.
Radny Marcin Wołek wyraził aprobatę dla projektu, który zaktywizuje społeczność.
Opinia pozytywna: 8/0/0.
Następnie p. Maciej Warszakowski z Laboratorium Innowacji Społecznych omówił zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”. Zmiany dotyczą sprostowania omyłki pisarskiej, rozszerzenia zakresu działania jednostki o dziedziny rodzinnej, sportu i utrzymania obiektów, w tym ośrodka Centrum Sąsiedzkich.
Radny Ireneusz Bekisz stwierdził, że powołane ciało ma zbieżne zadania z Forum Kultury. Pytał także o wielkość budżetu, kadry i koszty utrzymania. Radny Marcin Wołek zachęcał pytającego do poszukania tych informacji w budżecie Miasta Gdyni. Pan M. Warszakowski przypomniał, że rada Miasta w 2016 r. przyjęła uchwałę organizacyjną. Docelowo zatrudnionych ma być 27 – 28 osób, które zajmować się będą także środkami rewitalizacyjnymi. Radny Paweł Stolarczyk zauważył, że proponowane zmiany uchwały są szersze, niż można było oczekiwać po lakonicznym wprowadzeniu do omawiania projektu. Poprosił o przesłanie schematu organizacyjnego jednostki. Pan M. Warszakowski wyjaśnił, że zapowiadane wcześniej zmiany dot. w tym dokumencie w zasadzie dwóch zapisów (w pkt. 11 § 3,2, w pkt. 3 § 3 ppkt. 6), związanych z realizacją zadań rewitalizacyjnych. Kompetencje jednostki nie kolidują z wydziałowymi.
Opinia pozytywna: 8/0/0.
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zreferował Mec. Krzysztof Czupreta. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją trzech ustaw, będących podstawa aktu, zostały skorygowane definicje w dokumencie, jeden z zapisów został usunięty ze względu na zmianę właściwości decyzyjnej oraz w konsekwencji uchyla się uchwalę niestosowaną, archaiczną./Opinia pozytywna: 8/0/0.
Radny dr Marcin Wołek przedstawił syntetyczna informacje na temat projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030. Dokument zaopiniowano bez uwag pozytywnie: 8/0/0.
Projektów uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym nie opiniowano z powodu braku prelegenta.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek
 
Protokołowała; Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.01.2017
Data udostępnienia informacji: 24.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:22 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:52 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:27 korekta tytułu Michał Kowalski
10.10.2017 14:26 korekta tytułu Michał Kowalski