Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 22 sierpnia 2017 r.

Protokół Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RMG.
2. Ustalenia dotyczące kolejnego posiedzenia.
 
Ad 1.
 
Projekt uchwały w spr. ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni:
 
O powodach wniesienia projektu pod obrady mówił Wiceprezydent Marek Stępa. Kwatera Pamięci będzie pomnikowym uwiecznieniem tragicznych losów elit dowódczych Marynarki RP po roku 1945 (ofiar sfingowanego procesu) i jednocześnie miejscem  pochówku.
Wiceprezydent poinformował o wyłonieniu w trybie konkursowym bardzo dobrego projektu i zapowiedział przedstawienie w późniejszym terminie prac konkursowych.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego.
 
Ustalenia projektu planu przedstawili  Wiceprezydent  M. Stępa oraz przedstawiciele Biura Planowania, pp. I. Markesic i A. Zieniuk.
Plan sporządzono na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, a jego przedmiotem jest wydzielenie ulicy B. Krzywoustego.
Przedstawiono sposób rozstrzygnięcia 2. uwag do planu – zgodnie z treścią załącznika.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów:
 
Przedstawiający ustalenia  inż. A. Zieniuk poinformował, że do planu uwagi nie wpłynęły.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Generała Józefa Haller – projekt klubu PO:
 
Do projektu odniósł się Wiceprezydent M. Stępa informując na wstępie, że w planie prac planistycznych jest teren, którego fragmentu dotyczy przedmiotowy projekt.
Wiceprezydent bardzo poprosił klub radnych PO o wycofanie projektu. Uzasadniając prośbę zapewnił, że biuro planowania  przystąpi do sporządzenia planu dla całego terenu, na  którym mają miejsce niekorzystne praktyki wskazane przez autorów projektu, czyli tzw. dzikie inwestycje. Bariery dla realizacji budowli zbyt wysokich należy wprowadzić dla całego terenu. Nie byłoby wskazane przystępowanie do prac dla obszaru w granicach wskazanych przez autorów projektu, a następnie opracowywać plan dla pozostałej części terenu.
Wiceprezydent zapowiedział, że prawdopodobne przystąpienie do prac planistycznych będzie miało miejsce pod koniec bieżącego roku.
 
Radny I. Bekisz stwierdził, że argumenty za wycofaniem projektu zostaną przeanalizowane przez klub radnych PO.
 
Przewodniczący A. Kieszek zaproponował odstąpienie od głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.
 
W powyższej części posiedzenia nie brał udziału radny B. Krzyżankowski, który odniósł się do prośby Wiceprezydenta po omówieniu projektów dot. nieruchomości (poniżej). Radny stwierdził, że nie zgadza się  z argumentacją Wiceprezydenta M. Stępy. Niekorzystne zjawiska na wskazanym w projekcie obszarze mają miejsce już obecnie. Zdaniem radnego nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstały dwa plany.
 
Radna M. Domozych zwróciła uwagę na spójność terenu pod względem architektonicznym. Zwróciła uwagę, że dla 2. planów muszą być przeprowadzone dwukrotnie wymagane procedury planistyczne.
 
Radny B. Krzyżankowski argumentował, że fakt przystąpienia do sporządzania planu automatycznie przerywa procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
 
Projekt uchwały w spr. upoważnienia Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia:
 
Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent M. Stępa.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy ulicy:
 
Przedstawił Wicepr. M. Stępa.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za
 
Blok projektów uchwał dotyczących nieruchomości przedstawiła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pani Elżbieta Wiłucka.
 
Projekt uchwały w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
 
Projekt uchwały w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Balladyny 31:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wojewody Wachowiaka:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy Placu Górnośląskim:
 
Radny I. Bekisz wyraził nadzieję, że właściciele pawilonów nie są zadłużeni.
 
Pani E. Wiłucka zadeklarowała sprawdzenie aspektu poruszonego przez radnego wyrażając jednocześnie przekonanie, że płatności są realizowane na bieżąco, ponieważ dzierżawcy starają się o utrzymanie pawilonów w dobrym stanie technicznym.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Donimirskiego 17:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Donimirskiego 19:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Podgórnej 5:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Józefa Bema 10:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Henryka Sienkiewicza:
 
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, że nieruchomość (budynek) nie ma dostępu do drogi publicznej.
 
Pani E. Wiłucka poinformowała o sprzedaniu przez gminę najemcom prawie wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku. W chwili sprzedaży lokali działki nie były dołączane do posesji. W przypadku wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego działki będą dołączone. Dostęp do drogi ma miejsce poprzez teren publiczny, z którego mieszkańcy korzystają. ¾ terenu działki, o dzierżawę której mieszkańcy występują, zajęta jest przez zieleń.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
 Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Miętowej:
 
Radny I. Bekisz wskazał na błąd w uzasadnieniu projektu – wymieniona ulica Poziomkowa znajduje się w innym miejscu.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
Ad 2.
Przewodniczący A. Kieszek zapowiedział zwołanie posiedzenia w dniu 30 sierpnia b.r., przed sesją RMG, w celu zaopiniowania projektów budżetowych.
 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Andrzej Kieszek
 
 
Prot.: insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 22.08.2017
Data udostępnienia informacji: 22.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:18 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:47 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:47 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:43 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:42 korekta tytułu Michał Kowalski
10.10.2017 14:40 korekta tytułu Michał Kowalski