Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 22 grudnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
22 grudnia 2015 r.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Ustalenie tematyki i terminu kolejnego posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum Przewodniczący Komisji Andrzej Kieszek.
Kontynuując temat dot. projektu budżetu na rok 2016, rozmawiano na temat planowanych remontów ulic. Gościem komisji był pan Roman Witowski, dyr. Zarządu Dróg i Zieleni, który udzielił informacji m. in. w sprawie ul. Rdestowej. Analizując stan techniczny ulicy stwierdzono konieczność wykonania kompleksowego remontu z powodu naruszenia konstrukcji jezdni. Ponadto przygotowywany jest projekt zatok autobusowych w ciągu tej ulicy. Wpływ na termin remontu ulicy powiązany jest także z przebudową przy inwestycji Trasy Kaszubskiej. Wszystkie te zamierzenia należy zrealizować w sensownej kolejności, z uwzględnieniem dostępu do środków unijnych. Radny Ireneusz Bekisz wyraził zdziwienie brakiem przedstawicieli Miasta na spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez GDDKiA w sprawie inwestycji Trasy Kaszubskiej. Wiceprezydent Marek Stępa podkreślił, że prace nad przebiegiem trasy i udział Miasta w rozmowach są częste, znaczące i skuteczne – projekt drogi i jej połączeń uległ wielu zmianom, które w lepszy sposób zaspokajają potrzeby mieszkańców. Więcej można uzyskać w rozmowach gabinetowych, niż na spotkaniu, na którym dominują emocje wynikające z lęku i niewiedzy. Obecny na konsultacjach przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego uznał, że jego wypowiedz na tle tych emocji byłaby niesłyszalna. Konsultacje z mieszkańcami są zaplanowane, ważne jest jednak, aby była możliwość dyskutowania o konkretach a nie wstępnej, dopracowywanej koncepcji. Dyrektor BPP p. Marek Karzyński przypomniał, że GDDKiA działa na mocy specustawy i robi co chce. Inaczej musi działać Gmina.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG wprowadził temat uchwał związanych z finansami Miasta, które kolejno zaopiniowano w głosowaniach:
uchwalenie budżetu miasta na 2016 rok  - 6/0/2
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 – 7/0/1
wybór Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok – 8/0/0.
Dr Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków omówił "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015 -2018”, do którego opinię pozytywną wyrażono w głosowaniu: 8/0/0.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020” zaprezentowała pani Hanna Górecka – Banasik, Kierownik  Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UMG. Opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0.
Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii ujęte w projekcie uchwały przedstawiła pani Sylwia Grabowska (Referat ds. Energetyki). Opinia pozytywna: 8/0/0.
Wiceprezydent Marek Stępa wprowadził do omówienia projektów uchwał w sprawach dotyczących ładu przestrzennego. Pani Iwona Markesic omówiła kolejno zakres opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy, uwagi zgłoszone do planu i ich rozpatrzenie.
Omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony, z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu dwukrotnie. Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz pierwszy zostało złożonych w odpowiednim terminie 13 uwag. Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 2867/15/VII/U z dnia 28 lipca 2015 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 2 uwzględnił w całości, 6 w części, 5 nie uwzględnił. Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz drugi zostały złożone 3 uwagi w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 3688/15/VII/U z dnia 24 listopada 2015 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 2 uwzględnił w części, 1 nie uwzględnił. Pani I. Markesic omówiła szczegółowo przedmiot uwag oraz uzasadniła ich rozstrzygnięcie. Do wyjaśnień złożonych przez referentkę projektu nie było uwag.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0.
Następnie na prośbę pani Kierownik zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ogłoszenia  tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego – 7/0/0.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego także została zaprezentowana przez panią I. Markesic. Rada Miasta Gdyni w dniu 22 kwietnia 2015 r. podjęła uchwałę nr VIII/110/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww planu. Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, a następnie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30.10.2015 r. do 23.11.2015 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 4 listopada 2015 r., po czym wpłynęła 1 uwaga w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. rozpatrzył wniesioną uwagę, uwzględniając ją. Do projektu zmiany planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwagi. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwagi nie spowodował konieczności ponowienia uzgodnień ani ponownego wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, a obejmuje głównie:
1) sposób opisania dopuszczalnej wysokości zabudowy, jako wysokości bezwzględnej
uwzględniającej istniejący spadek terenu i umożliwiającej dostosowanie przyszłej zabudowy do wysokości zabudowy sąsiedniej – budynku Akademii Morskiej;
2) dopuszczenie nieznacznego zwiększenia intensywności zabudowy, ze względu na potrzebę
wprowadzenia dodatkowych pomieszczeń związanych z uprawieniem żeglarstwa i sportów wodnych;
3) wprowadzenie zapisów dotyczących obszarów zagrożenia powodziowego od strony morskich wód wewnętrznych, wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
4) korektę zapisów dotyczących wybranych elementów infrastruktury technicznej.
Wymagane upzp zasady zostały uwzględnione. Do projektu zmiany planu wpłynęło 12 wniosków, które Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył: 9 wniosków uwzględnił, 2 uwzględnił w części, 1 wniosku nie uwzględnił. Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu została złożona 1 uwaga, którą Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił. Wnioski i uwaga zmierzały do zachowana stanu istniejącego lub zmian w zagospodarowaniu. Przy sporządzaniu projektu zmiany planu uwzględniono m. in. wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie zintegrowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy terenu 47 UM/U (objętego zmianą planu) w formie zespołu wielofunkcyjnego budynków o dominującej funkcji hotelowo-handlowej z funkcją usługową, biurową i pomieszczeniami dla prowadzenia działalności klubów żeglarskich ze zintegrowanym garażem i zagospodarowaniem terenu przy nabrzeżu Beniowskiego. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
Pani Alicja Kowalska (BPP) omówiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej. Opinia pozytywna – 7/0/0.
Następnie prezentowała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda. Przedłożony do uchwalenia projekt stanowi zakończenie procedury sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zainicjowaną uchwałą nr XLVI/986/14. Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, a następnie został wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy w dniach
od 13 lutego 2015 r. do 5 marca 2015 r. Po dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, do wyłożonego projektu wpłynęło 7uwag w ustawowym terminie, które  Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu rozpatrzył w taki sposób, że 1. uwzględnił w części, 6. nie uwzględnił. Do projektu zmiany planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag i w niezbędnym zakresie ponowiono uzgodnienia. Po drugim wyłożeniu projektu i poddaniu go dyskusji publicznej wpłynęły 3. uwagi w ustawowym terminie i 1 uwaga po terminie. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył wszystkie wniesione uwagi, 2 uwzględnił w całości, 2 nie uwzględnił. Do projektu zmiany planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag po drugim wyłożeniu i w niezbędnym zakresie ponowiono uzgodnienia. Omawiany projekt został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci. Przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, po czym wpłynęła 1 uwaga w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił ją w całości.
Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwagi nie spowodował konieczności ponownego wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu. Zakres zmian wprowadzonych do obowiązującego planu obejmuje m.in. korekty parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie 27.1 MN1,U umożliwiając planowaną rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego z przylegającą cukiernią „Mariola” i budowę nowego
obiektu cukierni z zapleczem produkcyjnym oraz częścią mieszkalną, z dachem płaskim, czego nie dopuszczał dotychczasowy plan miejscowy. Zmiana planu doprecyzowuje także ustalenia dla działki sąsiedniej – terenu 27.2 MN1,U, a dla terenu 16.2 MN2,MW1 rozszerza przeznaczenie dopuszczając realizację budynku wielorodzinnego - do 3 mieszkań, na terenie dotychczas przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną.
Dla terenów nieobjętych zmianą planu ustalenia planu nie zmieniły się, natomiast dokonano korektyredakcyjnej zbiorczych kart terenów, w których występowały zarówno tereny podlegające jak i niepodlegające zmianie. Uwzględniono wymagania upzp w niezbędnym zakresie. Uwagi składane na każdym etapie rozpatrywania oraz sposób ich rozwiązania zostały szczegółowo przedstawione przez p. A. Kowalską. Opinia pozytywna – 7/0/0.
Kolejnym projektem opiniowanym przez komisję była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. Projekt zmiany został wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, po czym wniesione zostały 2 uwagi.
Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem rozpatrzył uwagi dotyczące projektu zmiany planu, 1 uwagę uwzględnił w części, 1 uwagi nie uwzględnił. Pani A. Kowalska zapoznała radnych ze sposobem rozstrzygnięcia. Zmiana mpzp polega głównie na zmianie parametrów zabudowy na terenie gminnym 01 MN1,MW1, na którym w obowiązującym planie jest już dopuszczona zabudowa. Obowiązujący plan ustala na ww. terenie zabudowę jednorodzinną wolno stojącą – strefa rezydencjonalną, w zmianie mpzp ustalona została tu zabudowa jednorodzinna wolno stojąca, zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 6 mieszkań. Wzrost wartości gruntu na skutek uchwalenia zmiany planu został oszacowany w prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego. Realizacja ustaleń zmiany planu pociągnie za sobą koszty przebudowy dróg rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, budowy ciągów pieszych, oraz wykupu gruntów pod ciągi piesze, a wpływy ze sprzedaży gruntu gminy zasilą jej budżet. Zgodnie z art. 36 upzp, właścicielom nieruchomości przysługuje prawo wniesienia roszczeń odszkodowawczych. Zasadność roszczeń ustalana jest w toku odrębnego postępowania administracyjnego. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
Wiceprezydent Marek Stępa  przedstawił syntetyczna informację na temat  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. Opinia pozytywna : 7/0/0.
Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach dot. gospodarowania mieniem komunalnym:
- wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych – 7/0/0,
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – 5/0/0 (p. radny Bogdan Krzyżankowski nie wziął udziału w głosowaniu – sprzeczność interesów).
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 22.12.2015
Data udostępnienia informacji: 22.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:49 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:55 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:39 korekta tytułu Michał Kowalski