Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 21 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG z dnia 21 marca 2017 r.
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów.
Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek.
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekty uchwał związane z finansami Miasta, które zostały kolejno zaopiniowane pozytywnie:
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok – 6/0/0,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 – 6/0/0,
- w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług – 6/0/0,
- w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2017 r. – 6/0/0.
 
Następnie p. Aleksandra Markowska, reprezentująca Laboratorium Innowacji Społecznych omówiła dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017, udzielając wyjaśnień m. in. na temat prognozowanych wydatków i pozyskiwanych środków unijnych. Projekt uzyskał opinię pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.
 
Wiceprezydent Marek Stępa zaproponował wysłuchanie informacji na temat uchwał planistycznych. Przystąpienia do sporządzania planów przedstawiła p. Iwona Markesič z Biura Planowania Przestrzennego. Zarówno projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim, jak i  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej uzyskały w kolejnych głosowaniach opinie pozytywną z jednakowym wynikiem: 6/0/0.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej, wspomagając prezentacje slajdami, omówił p. Arkadiusz Zieniuk z Biura Planowania Przestrzennego. Omawiany projekt został wyłożony, z prognozą oddziaływania na  środowisko, do publicznego wglądu dwukrotnie: po raz pierwszy w dniach od 26 listopada  2016 r. do 16 grudnia 2016 r., po raz drugi w dniach od 21 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz pierwszy zostały złożone 4 uwagi
w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 1 uwzględnił w całości, 2 uwzględnił w części, 1 nie uwzględnił. Sposób rozstrzygnięcia uwag został szczegółowo przedstawiony członkom komisji. Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz drugi nie wniesiono uwag. Projekt zaakceptowany w glosowaniu: 6/0/0.
 
Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej, który również prezentował p. Zieniuk.
Prezentowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony, z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w dniach od 21 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. Do projektu planu miejscowego zostało złożonych 11 uwag  w ustawowym terminie. Uwagi i sposób ich rozstrzygnięcia zostały szczegółowo omówione przez prelegenta. Prezydent Miasta Gdyni swoim zarządzeniem rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 6 uwzględnił w części, 5 nie uwzględnił. Do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag w dniu 8 marca 2017 r. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag spowodował konieczność ponowienia uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie uzupełnienia ustaleń projektu planu o przebieg trasy rowerowej planowanej w ul. Janka Wiśniewskiego. Planowana trasa jest zgodna z kierunkami polityki transportowej Miasta Gdyni, tj. Planem Zrównoważonej Mobilności Aktywnej, uchwalonym przez Radę Miasta Gdyni, będzie stanowić najkrótsze połączenie rowerowe z rejonu dworca PKP Gdynia Główna w kierunku terenów stoczniowych i północnych dzielnic mieszkaniowych. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie wymagał ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Plan wywołał krótką dyskusję, w czasie której omawiano rozwiązania komunikacyjne i zasób miejsc postojowych w rejonie Hali Targowej oraz dworca PKP.
Ostatecznie projekt uchwały otrzymał pozytywna opinię w głosowaniu z wynikiem: 4/0/1.
 
Dr Robert Hirsch, Konserwator Zabytków MG, przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Radnym został przedstawiony katalog zdjęć nieruchomości objętych dotacją. Projekt uchwały został zaakceptowany bez uwag w głosowaniu: 5/0/0.
 
Obszerny blok uchwał dot. gospodarowania nieruchomościami gminnymi zaprezentował p. Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Geodezji. Po wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowano kolejno projekty uchwał w sprawie:
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej,
- wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz  z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11, – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2), – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha) – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Augustyna Necla – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Olgierda – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51 – 5/0/0,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61 – 5/0/0.
 
Ad 3. Posiedzenie zakończono, termin najbliższego spotkania: 18.04.2017 r. godz. 17.00.
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:21 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:51 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:51 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:31 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:31 korekta tytułu Michał Kowalski