Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 20 września 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
z dnia 20 września 2016 r.
 
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył p. Andrzej Kieszek. Porządek obrad został zaakceptowany bez uwag.
 
Ad 2. Pan Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska RMG zaprezentował projekt uchwały w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia §7 ust. 2 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Zdaniem pana Naczelnika Wydział przygotowuje uchwały sumiennie – nie było dotąd takiej sytuacji, aby uchwała została zaskarżona. Projekty poświęcone temu tematowi zostały szeroko skonsultowane z mieszkańcami (okres konsultacyjny – dwa miesiące). W maju odbyło się w PPNT spotkanie z zarządami nieruchomości, na którym stworzono warunki do zapoznania się z nowymi uregulowaniami. Nie odnotowano w tym czasie uwag krytycznych. Czas na dostosowanie pergoli śmietnikowych do nowych zasad wynosi 1,5 roku, w tym czasie Gmina proponowała swoje tereny na te cele na preferencyjnych warunkach. Skarżący nie ma racji redagując stwierdzenie, że Miasto nie ma uprawnień do wskazywania miejsca na pergolę. Za nie spełnienie regulaminowych wymogów grozi zarządom mandat za złamanie prawa miejscowego, egzekwowany w drodze decyzji.
Opinia pozytywna: 5/0/0.
 
Pan dr Marek Karzyński, dyrektor BPP omówił projekty uchwał związane z ładem przestrzennym:
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki spowodowały rozbieżności granic działek po modernizacji mapy zasadniczej terenu, konieczność dostosowania przebiegu drogi planowanej na skutek zmiany koncepcji przez Gidia oraz na skutek wniosków mieszkańców. Opinia pozytywna : 5/0/0.
Następnie wysłuchano informacji w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie. Publiczne wyłożenie zaskutkowało jedną uwagą, którą Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. rozpatrzył, nie uwzględniając jej. Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Do projektu planu wpłynęło 16 wniosków, które Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył zarządzeniem nr 3919/15/VII/U z dnia 23 grudnia 2015 r. – 8 wniosków uwzględnił, 7 uwzględnił w części, 1 wniosku nie uwzględnił. Wnioski i uwagi zostały rozpatrzone przy uwzględnieniu dokumentacji i analiz – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, analizy struktury władania, opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy finansowej skutków uchwalenia planu oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zamierzeń inwestycyjnych. Szczegółowy sposób rozpatrzenia uwagi i wniosków, został omówiony przez pana Dyrektora, a zawarte są w załączniku do uchwały.
Opinia pozytywna : 5/0/0.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie Uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020, został zaakceptowany w głosowaniu: 5/0/0.
Zaprezentowano także projekt uchwały zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii, który bez uwag został zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0.
 
Ad 3. Przewodniczący poinformował że do Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych wpływają skargi na niektóre zarządy spółdzielni mieszkaniowych dot. braku dostępności, w tym: podjazdów, parkingów dla osób niepełnosprawnych, itp. Pani Beata Zwara, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych zasugerowała zorganizowanie spotkania z prezesami spółdzielni i specjalistami z zakresu likwidacji barier architektonicznych i dofinansowania inwestycji. Przewodniczący proponuje poświęcenie kolejnego posiedzenia komisji temu problemowi.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM                                                                   

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 20.09.2016
Data udostępnienia informacji: 20.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:07 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:43 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.10.2017 14:54 zatwierdza Michał Kowalski