Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 20 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
w dniu 20 października 2015 r.
 
Porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia.
2. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
3. zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. zakończenie obrad.
 
Ad 1. Przewodniczący komisji Andrzej Kieszek rozpoczął posiedzenie powitaniem zebranych oraz stwierdzeniem kworum.
 
Ad 2. Protokół z 15 września 2015 roku został przyjęty bez uwag.
 
Ad 3. Wiceprezydent MG p. Katarzyna Gruszecka – Spychała omówiła projekty uchwał w sprawie przyjęcia aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości (opinia pozytywna w glosowaniu: 7/0/0) oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (opinia pozytywna w glosowaniu: 7/0/0),
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UMG, p. Tomasz Banel przedstawił projekty dot. gospodarowania mieniem komunalnym, które zostały kolejno zaakceptowane w głosowaniach:
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jaskółczej – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Widok – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej – 7/0/0.
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Południowej – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego i ul. Komandorskiej – 7/0/0.
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 – 5/1/1,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej – 6/0/1,
- wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Źródło Marii - 7/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 25 – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Pionierów – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Osada Kolejowa – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – Bulwar Nadmorski – 7/0/0,
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 25 – 7/0/0.
Naczelnik Wydziału Dochodów UM, p. Stanisław Zachert omówił projekty uchwał w sprawie podatków i opłat:
- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie M. Gdyni – opinia pozytywna 5/0/0,
- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - opinia pozytywna 5/0/0,
- wzoru informacji na podatek od nieruchomości - opinia pozytywna 5/0/0,
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych - opinia pozytywna 5/0/0,
- ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - opinia pozytywna 6/0/0,
- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości - opinia pozytywna 5/0/1,
- opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia - opinia pozytywna 6/0/0.
 
Wiceprezydent MG, p. Marek Stępa wspierany przez panią Alicje Kowalską z BPP zaprezentował projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona oraz w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli (do wyłożonego do publicznego wglądu projektu nie wpłynęły uwagi w ustawowym terminie). Oba projekty uzyskały opinie pozytywną w głosowaniach z jednakowym wynikiem: 6/0/0.
Informacje w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przedstawił p. Jacek Piątek, Plastyk MG. Projekt uchwały w tej sprawie zaakceptowano w głosowaniu: 5/0/0.
 
Dodatkowo zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu akceptując propozycje w głosowaniu: 5/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 20.10.2015
Data udostępnienia informacji: 20.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:48 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:57 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:31 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 13:30 korekta tytułu Michał Kowalski