Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 20 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG z dnia 20 czerwca 2017 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Zakończenie.
 
Ad 1. Przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad i poprosił gości o zreferowanie projektów uchwał według ustalonego porządku.
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok. Radni p. Bogdan Krzyżankowski oraz p. Ireneusz Bekisz wyrażali zaniepokojenie spadkiem wydatków na inwestycje drogowe, a w rezultacie zmniejszenie realizacji tych zadań. Nie przekonała ich argumentacja p. Skarbnika wyjaśniającego, że gmina nie wycofuje się z tych inwestycji, ich wykonanie przesunie się w czasie. Jest to wynik m.in. problemów z wykonawcami dokumentacji, którzy nie wywiązują się z terminów, a zawarte w wyniku procesów zamówień publicznych umowy nie pozwalają na szybkie działanie – należy wyczerpać drogę egzekucyjną. Nie ma także możliwości – jak sugeruje p. B. Krzyżankowski – tworzenia dokumentacji na zapas, bez zabezpieczenia środków na realizację (aktualność dokumentacji, brak terminów u rzetelnych firm projektowych, itp.). Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/1/1.
W konsekwencji zmianie ulega uchwała Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033, którą zaopiniowano pozytywnie: 7/1/0.
Wniesione zostaną także zmiany do uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, spowodowane zmianą punktów poboru opłaty. Projekt uchwały w tej sprawie zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 8/0/0.
Pan Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji zaprezentował pakiet uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym, które zaopiniowano pozytywnie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 203A – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 14-16 – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morskiej 173 – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej  w Gdyni przy ul. Strzelców 28 – 7/0/1,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Zawiszy Czarnego – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunt. położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 57A – 7/0/1,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunt. położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75 – 7/0/1,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunt. położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 96A – 7/0/1,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunt. położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 179 – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunt. położonej w Gdyni przy ulicy Mrongowiusza 21 – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej – 8/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej – 8/0/0,
- wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego – 7/0/1,
- wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Strzelców – 7/0/0,
- wyrażenia   zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasta  Gdyni  na  nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych – 7/0/0,
- wyrażenia  zgody  na przyjęcie przez Gminę  Miasta  Gdyni darowizny nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Górniczej – 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu udziału w nieruchomości położonej w pasie ulicy Warszawskiej – 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 44 – 7/0/0.
Dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent MG zainicjował omawianie projektów dot. planów miejscowych, zapraszając do przedstawienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego, panią kierownik zespołu urbanistycznego Iwonę Markesič. Plan został sporządzony na wniosek mieszkańców. Plan nie narusza
Ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Pani I. Markesič przedstawiła założenia planu, posiłkując się prezentacją multimedialną. Następnie szczegółowo omówiła uwagi do projektu złożone w kolejnych wyłożeniach. 
Projekt MPZP został wyłożony, z  prognozą oddziaływania na  środowisko, do publicznego wglądu dwukrotnie. Przy pierwszym wyłożeniu zostało złożonych 14 uwag w ustawowym terminie (tj. do dnia 7 lutego 2017 r.) oraz 2 uwagi  złożono po terminie. Prezydent Miasta Gdyni swoim zarządzeniem (z późn. zmianą) rozpatrzył uwagi w tym jedną uwzględnił w całości, 13 uwzględnił w części, 2 nie uwzględnił. Do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag i w niezbędnym zakresie ponowiono uzgodnienia. Ponowne  wyłożenie tego planu zaowocowało złożeniem 14 uwag w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem rozpatrzył uwagi  dotyczące projektu planu – 1 uwzględnił w całości, 12 w części, 1 nie uwzględnił. Do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie spowodował konieczności ponowienia uzgodnień ani ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Pani Kierownik przybliżyła członkom komisji treść uwag i kolejno argumentowała ich rozstrzygnięcie. Dokument spełnia wszystkie wymogi nakazane procedurą przyjmowania planów miejscowych w tym zapewnienia udziału społeczeństwa w kreowaniu planu oraz spełnienia określonych ustawa wymogów i zgód. Opinia pozytywna: 7/0/0.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego zaprezentował p. Arkadiusz Zieniuk z BPP. Po wysłuchaniu zawartych w dokumencie propozycji i zapoznaniu się z koncepcją rozbudowy obiektu byłego banku, radni zawnioskowali o ograniczenie wysokości planowanej zabudowy do 7 kondygnacji. Opinia pozytywna: 6/0/1.
Kolejnym opiniowanym projektem było przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego,  który zaakceptowano wynikiem głosowania: 7/0/0.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, zaprezentował Dyr. BPP p. Marek Karzyński. Plan został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną, uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie.  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu od 3 do 25 kwietnia 2017 r. z dyskusja publiczna 20 kwietnia. Do projektu planu miejscowego zostało złożonych 35 uwag w ustawowym terminie, po czym wprowadzono do niego zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Do projektu planu wpłynęło 46 wniosków, które Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył zarządzeniem – 26 wniosków uwzględnił w całości, 14 uwzględnił w części, 6 nie uwzględnił. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostało złożonych 35 uwag w ustawowym terminie, które Prezydent MG rozpatrzył zarządzeniem – 10 uwzględnił w całości, 5 uwzględnił w części, 20 nie uwzględnił. Sposób rozpatrzenia uwag został szczegółowo omówiony przez prelegenta, który posługiwał się planszami wskazując na prezentowane miejsca sporne i wyjaśniając przyjęte rozwiązania. Wnioski i uwagi zmierzały do zachowana stanu istniejącego lub zmian w zagospodarowaniu, zostały rozpatrzone przy uwzględnieniu dokumentacji i analiz kilku strategicznych, obowiązujących dokumentów. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag związany był z podjętymi działaniami inwestycyjnymi, zmierzającymi do realizacji zabudowy oraz zagospodarowania na podstawie ustaleń obecnie obowiązującego planu miejscowego – nie powodował konieczności ponowienia uzgodnień ani ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0
Kolejnym prezentowanym przez BPP projektem był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej. Pani Kierownik Alicja Kowalska omówiła kolejno założenia planu, przyjęte rozwiązania, uwagi i sposób ich rozstrzygnięcia.  Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, został wyłożony do publicznego wglądu czterokrotnie, dyskusje publiczne nad planem i jego zapisami także odbyły się cztery razy. Do pierwszego wyłożenia zostało złożonych 11 uwag w ustawowym terminie, a Prezydent MG na posiedzeniu jedną uwzględnił w całości, 8 w części, 2 nie uwzględnił. Do drugiego wyłożenia złożono łącznie 6 uwag, 4 w ustawowym terminie i 2 po terminie. Rozpatrzone przez Prezydenta dwie zostały uwzględnione w całości 2 w części, dwóch nie uwzględnił. Trzecie wyłożenie przyniosło 78 uwag, z czego 77 w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. rozpatrzył uwagi, 2 uwzględnił w całości, 69 w części, 7 nie uwzględnił. Po czwartym wyłożeniu wpłynęło 8 uwag w terminie, z czego Prezydent jedną uwzględnił w całości, 7 nie uwzględnił. Do projektu planu wprowadzono zmiany, wynikające z uwzględnienia złożonych uwag po czwartym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, a następnie został ponownie przedłożony do uzgodnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który wydał postanowienie odmawiające uzgodnienia projektu planu zawierającego zmianę dotyczącą lokalizacji tymczasowych przekryć namiotowych.  Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie spowodował konieczności ponowienia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekty uchwał preabsolutoryjnych, które zaopiniowano pozytywnie w kolejnych głosowaniach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016 – 5/0/1,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2016 – 6/0/0,
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu – 5/0/1,
- udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016 – 5/0/1.
 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 22 sierpnia 2017 r., godz. 17.00.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Z. Gawlik BRM
 
Przewodniczący komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 20.06.2017
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:18 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:48 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:37 korekta tytułu Michał Kowalski