Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 19 września 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 19 września 2017 r.
 
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Informacje dot. Hal Targowych w Gdyni.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył p. Andrzej Kieszek, który powitał gości oraz członków komisji i poinformował, że obrady na prośbę pani Wiceprezydent rozpoczną się od tematu Hal Targowych.
 
Ad 2. Pani Katarzyna Gruszecka – Spychała, Wiceprezydent MG wyjaśniła, że sprawami administracyjnymi Hal Targowych w Gdyni zajmuje się Administracja Budynków Komunalnych. Syntetycznie omówiła nakłady finansowe na remonty proponując jednocześnie, że szczegółowe informacje może przedstawić w formie bilansu.
Radny Ireneusz Bekisz przypomniał sporne sprawy z roku 2013, których finał go interesuje. Tu głos zabrał pan Mec. Krzysztof Czupreta, który omówił tok prowadzonych spraw związanych z okresem zarządzania halami przez spółkę Miejskie Hale Targowe. Okres rozliczenia 20-letniej umowy zakończył się 31 grudnia 2012 roku. W tym czasie spółka była winna miastu kwoty, których nie mogłaby wygenerować, gdyby zakończyła działalność gospodarczą przez kategoryczne wyegzekwowanie przedmiotu umowy (hali podziemia). Podjęto więc decyzję o przedłużeniu umowy na okres dwóch lat, a spółka zapłaciła zobowiązanie w wys. 50 tyś. zł. Żądanie, które padło ze strony spółki o zwrot nakładów za modernizację podziemi, zostało sądownie oddalone.
Radny I. Bekisz wystąpił o przedstawienie na piśmie zestawienia  - od grudnia 2012 roku do czasu wygaśnięcia umowy - stanu zadłużenia spółki wobec Gminy oraz potwierdzenie ubezpieczenia Hal, które mogło pokryć starty w wyniku zalania w 2017 r. Pani Wiceprezydent wspomniała, że w tej sprawie toczy się postępowanie w sprawie braku odpowiedniego zabezpieczenia wykopów przez wykonawcę prac. Zaznaczyła także, że nadzór nad halami pełnił Wydział Nieruchomości, który podlegał bezpośrednio Prezydentowi MG. Rozmawiając o sytuacji finansowej hal, radny I. Bekisz dopytywał o okres w jakim spółka MHT nie wnosiła należności do Gminy i jakie były działania egzekucyjne.
Radny Bogdan Krzyżankowski zapytał o szanse na odzysk długu. Mecenas K. Czupreta wyjaśnił, że trudno przewidzieć efektywność windykacyjną: spółka nie ma innych nieruchomości, natomiast w stosunku do osób zarządzających trwa postępowanie organów skarbowych. Ujemnym wynikiem finansowym na działalności zarząd MHT obarcza dzierżawców, którzy nie wnosili opłat, natomiast Gmina zarzuca, że ściągalność należności nie była zbyt dynamiczna. Gmina nie chciała wchodzić w konflikt stron kupcy – spółka zarządzająca. Sprawa była dokładnie analizowana przez NIK, który przyjął argumentacje Gminy w postępowaniu wobec dłużnika. Skupiono się na utrzymaniu umowy do dnia jej wygaśnięcia (obowiązywania).
Pani Wiceprezydent zobowiązała się do przygotowania zestawienia i informacji dot. poruszanych kwestii.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni omówiła p. Paulina Szewczyk z Biura Planowania Przestrzennego MG.  Prelegentka wyjaśniła powody zmiany planu oraz sposób rozpatrzenia uwagi, która wpłynęła przy jego wyłożeniu. Zmiana planu posiada wymagane uzgodnienia, w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Opinia pozytywna, bez uwag: 5/0/1.
Wiceprezydent p. Marek Stępa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej, która została dopisana przez Instytut Pamięci Narodowej do katalogu nazw związanych z dekomunizacją. Opinia pozytywna, bez uwag: 6/0/0.
 
Pan Andrzej Ryński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przedstawił projektu uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym, które przyjęto w kolejnych głosowaniach:
 
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej
oraz ul. Storczykowej – 5/0/0. Tu radni p. I. Bekisz oraz p. B. Krzyżankowski przypomnieli o wcześniej już zgłaszanej propozycji, aby nie łączyć sprzedaży dwóch odrębnych nieruchomości w treści jednej uchwały.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej – 6/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 – 6/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej – 6/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej – 6/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyn i– 6/0/0,
- wyrażenia  zgody  na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej – 6/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – 6/0/0,
- wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej – 6/0/0,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej – 6/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Promienna 4 – projekt został skrytykowany przez radnego B. Krzyżankowskiego, który powrócił do argumentacji nie zbywania nieruchomości nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Opinia pozytywna: 3/2/1,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1 – 5/0/1,
- wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 6/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5 – 6/0/0.
- ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni – 5/0/0.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Przewodniczący komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 19.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:08 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:43 Zmiana tytułu Dorota Nelke
17.10.2017 10:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2017 14:45 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:45 korekta tytułu Michał Kowalski