Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 19 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
w dniu 19 stycznia 2016 r.
 
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył p. Andrzej Kieszek. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.
Instytucja Zarządzająca RPO WP, opierając się o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku, w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaga wyodrębnienia w systemie zarządzania rozwojem gminy, jednostki organizacyjnej, odpowiadającej za koordynację procesu rewitalizacji. Jednostka o nazwie „Laboratorium Innowacji Społecznych” (LIS), zostanie utworzona na bazie jednego z działów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie nadal będą kontynuowane działania o zasięgu ogólnomiejskim dotyczące innowacji społecznych, włączania mieszkańców w dialog na temat rozwoju miasta (np. budżet obywatelski, dialog o przestrzeni czy panel obywatelski), innowacyjnych form pracy z młodzieżą (Wymiennikownia). Jednostka będzie zatrudniać ok. 12 osób. Opinia pozytywna: 7/0/0.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  p. Tomasz Banel przedstawił kolejno projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Heidricha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – opinia pozytywna: 7/0/0.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Króla Jana III – opinia pozytywna: 7/0/0.
Członkowie komisji zapoznali się z zakresem projektów przygotowywanych w trybie 7-dniowym:
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małolackiej – opinia pozytywna: 7/0/0,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego – opinia pozytywna: 7/0/0,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej – opinia pozytywna: 7/0/0.
Projekty uchwał związane z dochodami Miasta przedstawiła p. Małgorzata Gdaniec
- w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości – opinia pozytywna: 7/0/0.
- w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości – opinia pozytywna: 7/0/0.
- w sprawie wzoru informacji na podatek rolny – opinia pozytywna: 7/0/0.
- w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny – opinia pozytywna: 7/0/0.
- w sprawie wzoru informacji na podatek leśny – opinia pozytywna: 7/0/0.
- w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny – opinia pozytywna: 7/0/0.
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. – opinia pozytywna: 7/0/0.
Następnie członkowie komisji na wniosek przewodniczącego zaopiniowali projekty uchwał w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Ernestowi Bryllowi - opinia pozytywna: 7/0/0 oraz w sprawie nadania ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu, panu Andrzejowi Boczkowi oraz pani Małgorzacie Sokołowskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – opinia pozytywna z jednakowym wynikiem głosowania: 7/0/0.
Wiceprezydent p. Marek Stępa oraz p. Anna Wołłejko, radca prawny BPP prezentowali projekty uchwał dot. publikacji tekstów jednolitych uchwał planistycznych. Oba projekty uchwał (w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego) uzyskały opinie pozytywna w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 6/0/0.
 
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 8 marca br. godz. 17.00.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.01.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:44 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:55 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:41 korekta tytułu Michał Kowalski