Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 18 sierpnia 2015 r.

PROTOKÓŁ KOMISJI POLITYKI GOSPODARCZEJ I MIESZKANIOWEJ
Gdynia, 18 sierpnia 2015 r.
 
Porządek posiedzenia - zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sierpniową sesję RMG.
 
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM:
 
5.31- projekt zmieniający uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020:
 
Przedstawił p. Sylwiusz Marchel.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za
 
5.28 - w spr. kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w spr. udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu …:
 
Przedstawił radca prawny, pan Emil Rojek. Zmiany zasad udziału w konkursie na dotacje przyznawane na usuwanie azbestu i związana z tym konieczność dokonania zmian w regulaminie konkursu, skutkują potrzebą podjęcia przez Radę Miasta stosownych projektów uchwał. Zmiany umożliwiają m. in. składanie wniosków dotyczących usuwania odpadów zalegających na nieruchomościach.
 
Na pytanie Przewodniczącego komisji, radnego Andrzeja Kieszka, o ilość azbestu koniecznego do usunięcia, pan E. Rojek odpowiedział, iż sporządzony jest wykaz nieruchomości, na terenie których występują azbestowe pokrycia dachowe. W toku konkursu ujawnią się kolejne nieruchomości, które nie są odzwierciedlone w wykazie (np. w związku z odpadami zalegającymi).
O przyjęciu wniosku decyduje WFOŚiGW (zasadnicze kryterium to zakładany efekt ekologiczny).
 
Pan E. Rojek zobowiązał się do przekazania Wydziałowi Ochrony Środowiska pytania radnego Stanisława Szwabskiego o ilość azbestu, jaką udaje się zutylizować w ciągu jednego roku.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za
 
5.30 - w spr. zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych:
 
Jak wyjaśniał prezentujący projekt pan E. Rojek, dotacja celowa gminy dotyczy nie tylko likwidacji azbestowych pokryć dachowych, ale także odpadów zalegających i likwidacji zbiorników bezodpływowych. Projekt nie zawiera regulacji dotyczących przedsięwzięć o charakterze energetycznym (ta kwestia będzie regulowana odrębną uchwałą).
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za
 
5.18 - w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Śląskiej:
Blok projektów dotyczących sprzedaży nieruchomości przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Tomasz Banel.
 
Opinia dot. przedmiotowego projektu -  jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za
 
5.19 – wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Hutniczej 16:
W kontekście projektu pan T. Banel poinformował o zakwestionowaniu przez TK ustawy umożliwiającej przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. Jedyną możliwością jest więc sprzedaż użytkowania wieczystego – jak w przedmiotowym przypadku.
Naczelnik poinformował o wynikach sporządzonych analiz - wykazały, iż wpływy ze sprzedaży użytkowania wieczystego odpowiadają wielkością wpływom, jakie uzyskuje się z użytkowania wieczystego w ciągu 25. lat.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za
 
5.20 - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Józefa Bema:
Radny Bogdan Krzyżankowski pytał, kto stał się użytkownikiem wieczystym nieruchomości i na jakiej zasadzie, skoro na przedmiotowym terenie znajdował się obiekt sportowy.
 
Naczelnik T. Banel wyjaśnił, że właściciel sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą. Zgoda gminy nie jest w takim przypadku wymagana. Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione prawdopodobnie na przełomie lat 70. i 80.
Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zapisy planu dopuszczają możliwość powstania obiektu typu „Biedronka”. Wykonano badania dotyczące kwestii zaopatrzenia obiektu, zrealizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podstaw do rozwiązania użytkowania wieczystego.
 
Przewodniczący A. Kieszek wyraził obawy związane z wartością estetyczną standardowej formy architektonicznej budynków „Biedronki”.
 
Zdaniem radnego Stanisława Szwabskiego należy oczekiwać, że brak szczegółowych ustaleń w planie sprawi, że inwestor nie będzie dążył do zmiany tej estetyki.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za
 
5.21- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Radomskiej 35:
 
Jak w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie nieobjętym planem, radny B. Krzyżankowski wyraził opinię, że sprzedaż nie powinna mieć miejsca.
 
Radny Marcin Wołek nie podzielał obaw radnego Krzyżankowskiego – wydział architektury bardzo rygorystycznie określa warunki, na jakich wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. W tym przypadku, w sąsiedztwie, nie występują duże budynki. Z kolei odległość między budynkami określają przepisy przeciwpożarowe. Jest wiele innych miejsc w Gdyni, w których developerzy mogą realizować duże przedsięwzięcia. .
 
Z powyższym poglądem polemizował radny B. Krzyżankowski argumentując, że w atrakcyjnych miejscach (jak przedmiotowa nieruchomość) cena metra kw. mieszkania może być nieporównywalnie wyższa.
 
Zdaniem radnego Ireneusza Bekisza, zastosowanie reguły dobrego sąsiedztwa nie pozwoli na realizację dużego obiektu na przedmiotowej nieruchomości.
 
Opinia pozytywna: 7/1/0
 
5.22 - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości /…/ poł. przy ul. Północnej:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Przewodniczący A. Kieszek podziękował za sporządzenie dla bloku projektów dot. nieruchomości bardzo czytelnych mapek.
 
5.1. - projekt zmieniający uchwałę RM w spr. uchwalenia budżetu na rok 2015:
 
Proponowane zmiany omówiła Z-ca Skarbnika Miasta, pani Alicja Helbin.
 
Radny I. Bekisz wyraził zadowolenie z tytułu przeznaczenia 900 tys. zł. na remonty dróg.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego B. Krzyżankowskiego o umiejscowienie w budżecie środków na wykonanie ekspertyzy dot. lotniska, Skarbnik A. Helbin wskazała na dział 600 – „Transport i łączność”.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.2. - zmieniający uchwałę RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …:
Przedstawiła p. A. Helbin.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
Odnośnie projektu występującego pod nr-em 5.23 radny Paweł Stolarczyk poinformował, że wnoszący projekt – klub radnych PiS – nie ustalił konieczności przedstawiania dokumentu na posiedzeniach komisji.
 
Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 18.08.2015
Data udostępnienia informacji: 18.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:46 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:57 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:30 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 13:27 Korekta tytułu Michał Kowalski