Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG 18 kwietnia 2017 r.
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Posiedzenie prowadził p. Andrzej Kieszek, przewodniczący komisji.
 
Ad 2. Prezentacją "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030" w wykonaniu pani Agnieszka Kotłowska i pani Alicja Leibner z Wydziału Strategii. Przygotowanie dokumentu poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Radny Marcin Wołek podkreślił ciekawy i przyjazny układ celów strategicznych, określonych w dziedzinach, np.: dom, nauka, praca, itp. Wysoko ocenia opracowanie. Opinia pozytywna: 7/0/0.
P. Bartosz Frankowski, Naczelnik Wydziału Środowiska udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2017, który został bez uwag zaopiniowany pozytywie w głosowaniu: 7/0/0.
Następnie wysłuchano informacji dot. przygotowanych na najbliższą sesję uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym, których udzielił p. Elżbieta Wiłucka – Psyta, z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Poszczególne projekty zaopiniowano:
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oraz garaży położonych przy Al. Marsz. Piłsudskiego 16,  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – bez uwag: 7/0/0,
- w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Palmowej – bez uwag: 7/0/0,
- wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej – bez uwag: 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Gołębiej – bez uwag: 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kombatantów – bez uwag: 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Krzemowej – bez uwag: 7/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Czechosłowackiej – bez uwag: 7/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Świeckiej i Wiejskiej – bez uwag: 7/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego) – bez uwag: 7/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Zygmunta Augusta, – bez uwag: 7/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, – bez uwag: 7/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Skarbka – tu radny B. Krzyżankowski zapytał o przyczynę wpisania do jednej uchwały dwóch działek. Pani naczelnik wyjaśniła, że w obu przypadkach kończą się umowy, maja podobny status i są na tej samej ulicy. Przewodniczący poprosił o przygotowanie na sesje adekwatnego komentarza. Opinia pozytywna: 5/0/2.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonych przy ul. Wójta Radtkego 36/40 – dyskusję na temat sytuacji finansowej hal rozpoczął radny Ireneusz Bekisz pytaniem o finał sporu z poprzednim najemcą. Przewodniczący zaproponował poświęcenie temu tematowi odrębne posiedzenie.
Opinia do projektu uchwały pozytywna: 7/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Ignacego Krasickiego – opinia pozytywna: 7/0/0,
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej – w dyskusji nad projektem radni stwierdzili zbyt skromna informację, z której w właściwie nie wynika kto, co i od kogo, stąd wynik głosowania: 4/0/3.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna – opinia pozytywna: 7/0/0.
 
Radny B. Krzyżankowski nawiązał do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  Osłonowego wsparcia  mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na lata  2017-2021 pytając, czy były prowadzone rozmowy z deweloperem na temat puli mieszkań socjalnych lub partycypacji w znalezieniu mieszkań socjalnych. Pytanie zostanie przekazane do LIS.
 
Ad 4. Posiedzenie zakończono ustaleniem kolejnego spotkania na 10 maja 2017 r.
 
Przewodniczący komisji
Andrzej Kieszek
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 18.04.2017
Data udostępnienia informacji: 18.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:20 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:50 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:32 korekta tytułu Michał Kowalski