Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 17 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia  Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 17 maja 2016 r.
 
Proponowany porządek:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy wniesione.
 
Ad 1. Komisji przewodniczył radny Andrzej Kieszek. Na wstępie powitał zebranych, przedstawił porządek posiedzenia i oddał głos prezentującym proponowane do podjęcia na sesji uchwały.
Ad 2. Pan Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni, omówił projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdyni, który zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0.
Następnie p. prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni, przedstawił projekty związane z finansami Gminy:
- w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok – opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0,
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 - opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0.  
Wysłuchano wyjaśnień udzielonych przez p. dr inż. arch. Marka Stępę, Wiceprezydenta Miasta Gdyni oraz p. Marka Karzyńskiego, Dyrektora BPP, a nastepnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego (7/0/1) – tu radny Bogdan Krzyżankowski zwrócił uwagę na podjecie prac nad planem poza ustalonym harmonogramem planistycznym. Jak wyjaśnił pan Wiceprezydent: jest to dopuszczalne z uwagi na uzasadniony wniosek strony. Prace nad planami zostaną przyspieszone z chwilą powiększenia zespołu planistów.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (6/0/2). 
Ten projekt wywołał dyskusję, w której uczestniczyła także pani Hanna Lorkowska – Osicka, prezes Stowarzyszenia Działkowców, zamieszkujących w sąsiedztwie omawianego planu. Kontrowersje i obawy wśród mieszkańców terenów dawnych ogrodów działkowych przy Al. Zwycięstwa wzbudził plan umożliwiający nowemu inwestorowi wzniesienie budynku biurowego, który stanowić będzie znaczną dominantę dla przyległych działek. Mieszkańcy martwią się wzrostem ruchu, przewidują utrudnienia w komunikacji i zacienieniem, a także pogorszeniem warunków środowiskowych. Uważa także, że Miasto nie powinno zgadzać się na wszystkie pomysły inwestora nie licząc się przy tym ze zdaniem gdynian, zamieszkujących tam od lat. Wiceprezydent udzielił obszernych wyjaśnień na temat planowanego układu ruchu drogowego w tym rejonie, który przewiduje wybór spośród kilku koncepcji. Ponadto zapewnił, że gmina nie ma zamiaru ulec wszystkim propozycjom składanym przez strony. Nie ma zgody ani możliwości przyjmowania rozwiązań sprzecznych ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Inwestor główny prawdopodobnie powołał spółkę do prowadzenia projektu, stąd wątpliwości pani Prezes co do braku historii występującego w dokumentach partnera. Wiceprezydent przypomniał także, że mieszkańcy zajęli teren ogródków pod domy mieszkalne nieprawnie, a Miasto wypracowało formułę legalności. Zagospodarowywanie udostępnionego obszaru wymaga kompromisów. Pan Wiceprezydent zachęcał do składania wniosków do planu wszystkie strony. W toku dalszej dyskusji radni podkreślali, że nie wszyscy byli zgodni co do decyzji umocowania mieszkańców na terenach działek, m. in. w obawie utraty możliwości gospodarowania atrakcyjnymi terenami. Radny Paweł Stolarczyk wyraził zainteresowanie negocjacjami z inwestorem. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/2.
Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji p. Tomasz Banel udzielił wyjaśnień w sprawach związanych z gospodarka mieniem komunalnym, które zostały zaopiniowane następująco:
-  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Bydgoskiej 11, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni – 7/0/0,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13 – 7/0/0,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 B – 7/0/0,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 C – 7/0/0, 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ul.Płk. Dąbka i Zielonej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni – 7/0/0,
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa  Nowowiejskiego – 6/0/0, 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza  Kwiatkowskiego  6/0/0.
Pan Naczelnik omówił także projekt uchwały (wnoszonej w trybie 7-dniowym)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej, który także zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0.
Ad 3. Na prośbę radnego Bogdana Krzyżankowskiego p. T. Banel dodatkowo udzielił syntetycznej informacji nt. terenu Polanki Redłowskiej.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.05.2016
Data udostępnienia informacji: 17.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:24 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:54 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:44 korekta tytułu Michał Kowalski