Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 17 listopada 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
w dniu 17 listopada 2015 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Ustalenie daty kolejnego posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek. Powitał zebranych i stwierdził kworum.
Ad 2. Wiceprezydent p. Michał Guć udzielił obszernych wyjaśnień w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.  W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawców usług odbierania i zagospodarowania odpadów w wiarygodny i mierzalny sposób określono koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tj. główny spośród w/w kosztów. Pozostałe koszty są znane i ustalane co roku w trakcie prac nad budżetem gminy. Koszty systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdyni są znane - kształtują się w wysokości ok. 3 mln zł miesięcznie i muszą być pokrywane  przez mieszkańców. Rada Miasta Gdyni zdecydowała, że mieszkańcy wnoszą tę opłatę uzależnioną od gospodarstwa domowego różnicowanego powierzchnią zajmowaną przez dane gospodarstwo domowe.  Przeprowadzono kalkulację wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy założeniu, że zgodnie z wymogiem zawartym w art. 6r ust. 2-2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrównoważą koszty systemu. Kalkulacja pozwoliła na obniżenie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Przy tym następuje znaczące zwiększenie standardu wykonywania usługi od 1 stycznia 2016r. Proponuje się jednocześnie, w celu zwiększenia bodźca ekonomicznego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości. Zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r.
Jeśli chodzi o selektywna zbiórkę odpadów Gdynia generalnie jest w czołówce polskich miast.
Radny Ireneusz Bekisz wyraził obawy co do rzetelności wywiązywania się z umowy firmy REMONDIS (wyłonionej w przetargu).
Pan Wiceprezydent wyjaśnił, że z trudnościami na starcie firmy należy się liczyć, ale zapisy kontraktu przewidują dotkliwe kary za niedotrzymanie zapisów umowy. Pojemniki na odpady będą wyposażone w chipy, co ułatwi obserwację i nadzór pracy. Wprowadzone kryterium dot. ograniczenia emisji spalin (wg rozporządzenia UE Euro 5/6) wymaga używania nowoczesnego sprzętu.
Przewodniczący poinformował, że mieszkańcy Chwarzna są niezadowoleni z zamiany pojemników 120 l. na 200 l. Większe pojemniki nie sprawdziły się. Natomiast radna Marika Domozych w imieniu mieszkańców bloków i swoim, wyraziła niezadowolenie z powodu odpowiedzialności zbiorowej za segregację śmieci.
Pan Wiceprezydent wyjaśnił, że zapis dot. wielkości pojemników określa jedynie dolna granicę objętości pojemników. Natomiast w kwestii opłat za segregację niestety ustawodawca nie zezwala na indywidualne karanie osób, które unikają selekcji śmieci w budynkach wielorodzinnych. Nie będzie obowiązku składania ponownych deklaracji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6/0/1.
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zaakceptowany w głosowaniu: 7/0/0.
Pani Elżbieta Wiłucka – Psyta, z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UMG, przedstawiła projekty uchwał w sprawach gospodarki nieruchomościami:
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ikara - głosowanie: 7/0/0,
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ulicy Dedala - głosowanie: 7/0/0,
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ikara - głosowanie: 7/0/0
- wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera i ul. Romanowskiego 56 jako aportu w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - głosowanie: 7/0/0.
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Drzymały - głosowanie: 4/0/2.
- wyrażenia zgody na zamianę prawa własności lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 7/2A na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Lubawskiej 10/47 w Gdyni- głosowanie: 6/0/0.
Ad 3. Najbliższe posiedzenie komisji odbędzie się 25 listopada (po sesji) – temat: projekt budżetu na 2016 r. Przewodniczący zachęcił członków komisji do udziału w uroczystości otwarcia Parku Konstruktorów PPNT. Ten nowy obiekt na terenie byłej Stoczni Gdynia oferuje przestrzeń dla kreatorów, projektantów i inżynierów, w której mogą rozwijać zaawansowane projekty technologiczne „od koncepcji do produktu“. Park Konstruktorów powstał dzięki współpracy dwóch pomorskich instytucji - Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.11.2015
Data udostępnienia informacji: 17.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:44 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:57 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:32 korekta tytułu Michał Kowalski