Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 16 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG z dnia 16 maja 2017 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy wniesione
4. Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek, który stwierdził kworum i powitał zebranych.
 
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć oraz p. Bartosz Frankowski, Naczelnik Wydziału Środowiska przedstawili projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Choć zapisy wchodzą po kilkuletnim okresie przejściowym i dostosowawczym, w oczekiwaniu na wygaśnięcie obowiązujących umów terminowych, regulamin dostosowuje przyszłe wymogi do przepisów ustawy i przygotowuje do zawarcia kolejnych umów na nowych zasadach. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na niejasne sformułowanie zapisu o nieruchomościach niezamieszkanych – szyk zdania może wprowadzać w błąd („Pojemniki  przeznaczone  do  zbierania na  nieruchomościach, na  których  nie zamieszkują mieszkańcy, odpadów  ulegających biodegradacji  powinny  być dostosowane do  indywidualnych  potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru  powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co  najmniej”). Ponadto ustalenie wielkości pojemnika dla działkowców odpowiadających „30  litrom  na  każdą działkę dla  rodzinnych ogrodów  działkowych w okresie  od  1 kwietnia do  30 listopada  każdego roku i 3 litrom poza tym okresem” do cotygodniowego odbioru - jest przesadą. Wiceprezydent M. Guć zadeklarował sprawdzenie poprawności zapisów i przekaże do skorygowania. Opinia pozytywna: 6/0/0.
 
Projekty uchwał dot. ładu przestrzennego prezentowali p. Marek Karzyński, dyr. BPP i p. Alicja Kowalska, kierownik zespołu planistycznego. Omówiono przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego, a dodatkowych informacji w sprawie uregulowania własności terenu udzieliła p. Elżbieta Wiłucka – Psyta, z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
Nastepnie p. A. Kowalska prezentowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, a następnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu trzykrotnie, przy czym do pierwszego wyłożenia zostało złożonych 107 uwag w ustawowym terminie (Prezydent zarządzeniem: 67 uwzględnił w całości, 23 w części, 17 nie uwzględnił), do drugiego - 163 uwag w ustawowym terminie (Prezydent zarządzeniem: 1 uwzględnił w całości, 3 w części,159 nie uwzględnił), a do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz trzeci zostało złożonych 15 uwag w ustawowym terminie oraz 1 uwaga wpłynęła po terminie (Prezydent rozpatrzył zarządzeniem – 1 uwzględnił w całości, 2 części, 13 nie uwzględnił). Do projektu planu wyłożonego po raz trzeci wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag spowodował konieczność ponowienia uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni w zakresie przebiegu głównych tras rowerowych i nie spowodował konieczności ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi zostały rozpatrzone przy uwzględnieniu odpowiednich dokumentacji i analiz  oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zamierzeń inwestycyjnych, będących przedmiotem zainteresowania poszczególnych inwestorów. Omówiono kolejno zgłoszone uwagi i sposób ich rozstrzygniecia. Opinia pozytywna: 4/0/1.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, skorygowanego w obszarze Mola Rybackiego nie wywołał dyskusji i został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0.
Projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni także zaakceptowano bez uwag w głosowaniu: 5/0/0.
 
Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym zreferowała z-ca naczelnika p. Elżbieta Wiłucka – Psyta. Projekty uzyskały opinie pozytywna w kolejnych głosowaniach:
- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osoby fizycznej położonej w  Gdyni przy ul. Żukowskiej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 4/0/1,
Do projektu p. B. Krzyżankowski zasugerował, aby podjąć próbę odzyskania tego urokliwego miejsca pod zabudowę okazalszą, aniżeli szpetne garaże. Pani Naczelnik wyjaśniła, że garaże zajmują trudną do adaptacji powierzchnię, a poszczególni najemcy posiadają już użytkowanie wieczyste.
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo,  stanowiących  własność Gminy Miasta Gdyni – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4 – 4/1/0,
W tym miejscu radny B. Krzyżankowski ponownie zaapelował, aby nie sprzedawać nieruchomości nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego.
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 35 – 5/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. 3-go Maja 9-13 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości – 5/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej – 5/0/0,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 4 – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej  w Gdyni przy ul.Lotników 152 – 4/0/1,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy I. Łyskowskiego 4 – 5/0/0.
 
Ad 3. Przewodniczący przedstawił pismo mieszkańców ulic Posejdona i Westy, którzy zwrócili się do niego z prośbą o poparcie wniosku o kontynuacje budowy kanalizacji w tych ulicach. Komisja wniosek poparła w głosowaniu: 4/0/1: „Komisja Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 r. zapoznała się z pismem mieszkańców ulic Posejdona i Westy wnioskujących o wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla tych ulic. Członkowie komisji poparli prośbę mieszkańców, a sprawę – na wniosek radnego Marcina Wołka – przekazali do Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.
 
Ad 4. Posiedzenie zakończono, ustalając termin kolejnego spotkania dot. zaopiniowania projektów uchwał na 20 czerwca. Przewodniczący przypomniał, że na przełomie maja i czerwca odbędzie się posiedzenie preabsolutoryjne, o którego terminie członkowie komisji zostaną powiadomieni po ustaleniu harmonogramu posiedzeń komisji stałych.
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek

Protokołowała:
Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:19 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:50 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:34 korekta tytułu Michał Kowalski