Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 15 września 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
z dnia 15 września 2015 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 18 sierpnia br.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję 23 września 2015 r.
4. Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Obradom przewodniczył p. Andrzej Kieszek.
Ad 2. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty bez zmian.
Ad 3. Projekty uchwał w sprawach dot. ładu przestrzennego prezentował p. Marek Stępa, Wiceprezydent MG, wspierany przez panie kierownik zespołów BPP Iwonę Markesic oraz Alicję Kowalską:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej – brak uwag, opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego. Istniejący na tym terenie zakład produkcyjny zajmuje teren o pewnym nachyleniu i – aby zrealizować modernizację ciągu technologicznego – zarząd firmy wnosił o wyższą zabudowę do 18 m. od poziomu terenu, tam gdzie ulega on spadkowi. Do projektu zmiany planu miejscowego została więc złożona 1 uwaga w ustawowym terminie (tj. do dnia 28 lipca 2015 r.), która została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Głosowanie: opinia pozytywna 6/0/0.
Rozmawiano także na temat węzła drogowego planowanej Drogi Lęborskiej w Wielkim Kacku oraz przebiegu ul. Rdestowej i Chwaszczyńskiej.
 
Projekty uchwał drogowych o charakterze porządkującym przedstawił z-ca dyr. ZDiZ p. Maciej Karoliński, wyjaśnień udzielała także pani Barbara Kowalska (ZDiZ) w sprawie:
- ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni  – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra Ściegiennego w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni – opinia pozytywna: 6/0/0,
- pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania – opinia pozytywna: 6/0/0,
- pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania – opinia pozytywna: 6/0/0,
- pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu – opinia pozytywna: 6/0/0.
 
Pani Elżbieta Wiłucka - Psyta - zastępca naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości omówiła projekty uchwał w sprawach dot. gospodarowania mieniem komunalnym:
- wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka – opinia pozytywna: 6/0/0;
- wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (dotyczy regulacji ulicy Palmowej) – precyzyjny przebieg pasa drogowego zostanie zilustrowany na sesji na ortofotomapie – opinia pozytywna: 6/0/0;
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 96a – opinia pozytywna: 6/0/0;
- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Władysława IV – opinia pozytywna: 6/0/0;
Radny Bogdan Krzyżankowski w dyskusji nad projektem podniósł sprawę parkingu zlokalizowanego w tym rejonie. Apelował, żeby zachować część działek pod miejsca postojowe. Pani Naczelnik wyjaśniła, że w projekcie jest zapis o parkingu wielopoziomowym. Nie będzie tego realizować Miasto, inicjatywa należy do prywatnych inwestorów.
- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej – opinia pozytywna: 5/0/0;
- wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa – opinia pozytywna: 5/0/0;
- wyrażenie zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – opinia pozytywna: 5/0/0.
Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek
Protokołowała: Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 15.09.2015
Data udostępnienia informacji: 15.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:47 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:57 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:31 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 13:28 korekta tytułu Michał Kowalski