Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 15 listopada 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej 15 listopada 2016 r.
 
Porządek posiedzenia:
Rozpoczęcie obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję.
Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany wynikają z opinii poankietowych - prowadza się m. in. zwiększenie ilości przyjmowania odpadów budowlanych. Opinia pozytywna: 6/0/0.
Kolejny projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni jest związany ze sporem o zapisy dot. pergoli śmietnikowych. Radny Ireneusz Bekisz przedstawił problemy zarządców nieruchomości, którzy musząc poszerzać pergole, aby sprostać wymogom regulaminu, staja przed wymogami czasami nie do przejścia, stawianymi przez Wydział Architektoniczno – Budowlany. Według urzędników, dostosowanie pergoli wymaga pozwolenia na budowę ze wszystkimi szykanami.
Pan naczelnik B. Frankowski przypomniał o organizowanych spotkaniach z zarządcami nieruchomości, a także odwołał się do rozmowy z radnym. Na Wydział Architektoniczno – Budowlany jego wydział nie ma przełożenia.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.
Wiceprezydent Marek Stępa omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury. Z fragmentu objętego planem został wyłączony obszar, którego sytuacja prawna zmieniła się w wyniku rozstrzygnięć sądowych. Proponuje się zmianę funkcji, co powoduje konieczność opracowania nowego planu dla tego fragmentu działki. Jest to obszar ulicy Władysława IV. Właściciele, którzy zostali wywłaszczeni, odzyskali ten teren, uzyskali także wcześniej decyzję o warunkach zabudowy, więc gmina podtrzymując funkcje edukacyjne – przedszkole, byłaby narażona na konieczność płacenia odszkodowania. Radni I. Bekisz oraz Bogdan Krzyżanowski przypomnieli, że już wcześniej występowali o zmianę planu w tym miejscu.
Opinia pozytywna:  7/0/0.
Następnie omówiono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. Do planu wpłynęła jedna uwaga, która jednak została wycofana. Opinia pozytywna : 6/0/1.
Wiceprezydent przedstawił także projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, które po wysłuchaniu informacji zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0.
 
Kolejnym gościem komisji był p. Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, który przedstawił projekty uchwał w sprawach dot. gospodarowania mieniem Miasta:
- wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0;
- wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości będącej własnością Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0;
- wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0; 
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0;
- zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0;
 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 6 grudnia 2016 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 15.11.2016
Data udostępnienia informacji: 15.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:23 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:53 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:19 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:19 korekta tytułu Michał Kowalski