Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 13 grudnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej z dnia 13 grudnia 2016 r.
 
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Kieszek, który przywitał zebranych i przybliżył tematykę obrad oraz kolejność prezentowania projektów uchwał przez zaproszonych gości.
Ad 2. Pani Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka – Spychała przedstawiła Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017 – 2021, omawiając drogę jego tworzenia, prezentując osoby i instytucje zaangażowane do współpracy i powody zmian. Podstawą nowego programu jest ochrona mieszkaniowych zasobów komunalnych, które służą zaspokajaniu potrzeb lokalowych dla osób o niskich dochodach i możliwościach pozyskania własnego mieszkania. Możliwość wykupu lokalu z bonifikata powodowało dostawanie się lokalu w dalszej konsekwencji na rynek komercyjny, a tym samym gminna baza mieszkaniowa uszczuplała się. Dodatkowo gospodarka lokalowa jest dziedziną, która oczekuje na zmiany legislacyjne.
Przewodniczący A. Kieszek zapytał o udział Gdyni w programie mieszkanie plus - pani Wiceprezydent poinformowała, że został podpisany list intencyjny, a rozmowy trwają.
Radny Ireneusz Bekisz zapytał o inwestora tego przedsięwzięcia, uzyskując od pani Wiceprezydent wyjaśnienie, że BGK Nieruchomości podpisze stosowne umowy z deweloperami, Gmina nie uczestniczy w tym bezpośrednio. Wniesienie gruntu gminnego do programu traktowany jest inwestycją zwracająca się w postaci mieszkań lub certyfikatów inwestycyjnych (czynsz częściowo zasili kasę gminy.
Radny I. Bekisz był zainteresowany kondycją spółki zarządzającej TBS-ami. Pani Wiceprezydent wyjaśniła, że nie zna skali zadłużenia lokatorskiego, natomiast wynik spółki jest dodatni. Niektórzy lokatorzy otrzymali wyroki eksmisyjne.
Opinia pozytywna: 5/0/0.
Następnie p. Tomasz Banel, Naczelnik Wydział Gosp. Nieruchomościami i Geodezji omówił projekty uchwał związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, które uzyskały opinie pozytywna w kolejnych głosowaniach:
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Gdyni  przy  ulicy  Władysława  IV  7-15 oraz przy ulicy Świętojańskiej 104A – 5/0/0,  
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Władysława IV – 5/0/0, 
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej – 5/0/0,   
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Wiejskiej na czas nieoznaczony – 5/0/0,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 – 5/0/0,  
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Marszałka Piłsudskiego 50 – 5/0/0,   
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu – 5/0/0,  . 
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Prusa – 5/0/0,  , 
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28 – 5/0/0,   
Projekty uchwał w sprawach planowania przestrzennego zaprezentowali p. Wiceprezydent Marek Stępa oraz z BPP: p. Iwona Markesic oraz p. Alicja Kowalska. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, zaopiniowano pozytywnie wynikiem głosowania 5/0/0, po szczegółowym omówieniu dokumentu przez prezentujących.
Kolejny projekt także uzyskał opinię pozytywną - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta zaakceptowano w głosowaniu: 4/0/1.
Projekty ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego,  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego  uzyskały akceptację w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 5/0/0.
Wiceprezydent Marek Stępa zaprezentował przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia DOCOMOMO International – opinia pozytywna : 5/0/0.
Pan Wiceprezydent poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały, który zostanie wniesiony w trybie 7-dniowym w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej. Omawiany projekt został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie oraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu trzykrotnie:  do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz pierwszy zostało złożonych 11 uwag w ustawowym terminie, z których Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu 1 uwzględnił w całości, 8 w części, 2 nie uwzględnił, do drugiego wyłożenia  złożonych zostało łącznie 6 uwag, 4 w ustawowym terminie, 2 po terminie, z których Prezydent Miasta Gdyni 2 uwzględnił w całości, 2 w części, 2 nie uwzględnił, do wyłożenia po raz trzeci złożonych zostało łącznie 78 uwag, 77 w ustawowym terminie  jedna po terminie, a Prezydent Miasta Gdyni 2 uwzględnił w całości, 69 w części, 7 nie uwzględnił. Sposób rozpatrzenia uwag został przedstawiony radnym, do wyjaśnień nie zgłoszono uwag. Do projektu planu wprowadzono zmiany, wynikające z uwzględnienia złożonych uwag po trzecim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i został ponownie przedłożony do uzgodnienia i zaakceptowany przez Pomorskiego Wojewódzkiemu Konserwatora Zabytków.
Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie spowodował konieczności ponowienia
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Opinia pozytywna: 5/0/0.
Projekty uchwał dot. finansów Gdyni t. j.: w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 zostały zaopiniowane pozytywnie w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 5/0/0.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący komisji
 
Andrzej Kieszek
Protokołowała: Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 13.12.2016
Data udostępnienia informacji: 13.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:22 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:53 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:22 korekta tytułu Michał Kowalski