Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG w dniu 12 kwietnia 2016 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem gości oraz krótkim omówieniem przebiegu posiedzenia przewodniczący Komisji p. Andrzej Kieszek.
Ad 2. Wiceprezydent dr inż. arch. Marek Stępa, dyr. BPP p. Marek Karzyński oraz p. Kier. Alicja Kowalska zaprezentowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej.
Omawiany plan zagospodarowania nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Prelegenci przedstawili granice opracowania, dopuszczalne wielkości zabudowy mieszkalnej, obszary i wielkości dot. zabudowy usługowej, tereny zieleni, komunikacji i infrastruktury technicznej, i in.
Omówiono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także zasady sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych:
Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag po drugim i trzecim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu spowodował konieczność ponowienia uzgodnień oraz ponowne wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Po czwartym wyłożeniu projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag, który nie spowodował konieczności ponowienia uzgodnień ani ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Projekt miejscowego planu został wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu czterokrotnie:
Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz pierwszy, zostało złożonych 11 uwag w ustawowym terminie, z których Prezydent Miasta Gdyni 2 uwzględnił w całości, 6 w części, 3 nie uwzględnił. Do drugiego wyłożenia, zostało złożonych 7 uwag w ustawowym terminie i 1 uwaga po terminie. Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem  rozpatrzył wszystkie uwagi dotyczące projektu planu, 4 uwzględnił w całości, 2 uwzględnił w części, 2 nie uwzględnił.
Do projektu planu miejscowego wyłożonego po raz trzeci. zostało złożonych 12 uwag w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 1 uwzględnił w całości, 8 uwzględnił w części, 3 nie uwzględnił. Po czwartym wyłożeniu zostało złożonych 5 uwag w ustawowym terminie, z których Prezydent MG 1 uwzględnił w całości, 1 uwzględnił w części, 3 nie uwzględnił. Przedstawiciele BPP omówili szczegółowo złożone uwagi, przedstawili wnoszących i ich postulaty oraz wyjaśnili powody przyjętych rozstrzygnięć.
Radny Bogdan Krzyżankowski wyraził ubolewanie, że przed wyłożeniem planu wycięto drzewa z terenu, gdzie powstała „Biedronka”. Radny Paweł Stolarczyk dopytywał o ustanowienie użyteczności na omawianym terenie.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/1.
Następnie p. Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji zaprezentował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej, który bez uwag został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0.
Kolejnym prelegentem dr Robert Hirsz, Konserwator Zabytków w Gdyni, który zreferował sprawę udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Radny Ireneusz Bekisz zainteresowany losami Willi „Szczęść Boże” uzyskał wyjaśnienia w tej sprawie od Wiceprezydenta M. Stępy. Omawiany projekt uchwały uzyskał opinie pozytywną w glosowaniu: 6/0/0.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025” zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/1, po syntetycznych informacjach przekazanych przez pana Wiceprezydenta.
Pozytywne opinie uzyskały także projekty uchwał w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (6/0/0) oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej (6/0/0). 
Zaopiniowano propozycje dotyczące: ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Góralskiej w Gdyni – w głosowaniu: 5/0/0, ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kurpiowskiej w Gdyni – w głosowaniu: 5/0/0 oraz ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Szkolnej w Gdyni – w głosowaniu: 5/0/0.
Ad 3. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 17 maja 2016 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik
Przewodniczący komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 12.04.2016
Data udostępnienia informacji: 12.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:24 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:54 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 13:43 korekta tytułu Michał Kowalski