Dyrektor, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD PODINSPEKTORA DO GŁ.SPECJALISTY W SAMODZ. REF. NADZORU INWESTORSKIEGO. W GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:  OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY  W SAMODZIELNYM REFERACIE NADZORU INWESTORSKIEGO  W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI  W GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)   Magdalena MIRUSZEWSKA     –  zamieszkała w Gdyni
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
 
-   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu  pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas którego kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na  w/w stanowiskach.                                    
 
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która  wykazała się wiedzą merytoryczną, posiadają silną motywację oraz  chęć uczestniczenia w rozwoju Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.05.2022
Data udostępnienia informacji: 11.05.2022