Informacja publiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji, co wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14053/2010/V/S z dnia 23 lutego 2010 r. zarządza się co następuje:
Stawki  opłat za sporządzenie kopii dokumentów wynoszą:

- 0,25 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie 210 mm x 297 mm (A4);

- 0,50 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie 297 mm x 420 mm (A3).

Urząd zapewnia możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania jej albo przeniesienia na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik elektroniczny, stanowiący własność Urzędu Miasta, pobiera się opłatę w wysokości:

- płyta CD + koperta: 1 zł (brutto);

- płyta DVD + koperta: 2 zł (brutto).

Opłaty uiszcza się przez wpłatę:

- do kasy Urzędu "na zleceniu do kasy", którego wzór można znaleźć tutaj;

- na rachunek bankowy Urzędu PKO BANK POLSKI S.A. 44144010260000000000335045.

Za przesłanie przesyłką pocztową informacji, pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Poczty. Opłaty uwzględniają opłaty za określony rodzaj przesyłki (przesyłka pobraniowa lub list polecony), wagę i wymiar przesyłki oraz rodzaj nośnika informacji. 

Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik dostarczony przez wnioskodawcę opłaty nie pobiera się.

Za przesłanie informacji pocztą elektroniczną opłat nie pobiera się.

Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnicy ustawowo chronionej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem” ponownie wykorzystujące informację publiczną pochodzącą od Urzędu Miasta Gdyni są zobowiązane w tym zakresie do:

1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Urzędu Miasta w Gdyni,
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Miasta Gdyni,
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu Miasta Gdyni,
4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Miasta Gdyni w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem podpunktu 2.

2. Podmiot, o którym mowa w punkcie 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację o tym fakcie przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Co do zasady dostęp do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatny.
Jednakże Urząd Miasta Gdyni może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie żądanej informacji, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku co do sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Urząd Miasta Gdyni udostępni wnioskowaną informację publiczną i wyda postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.
Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasach Urzędu Miasta Gdyni bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni, określając przedmiot opłaty; kasy i numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdyni wskazane są w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Urząd Miasta Gdyni może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
4. Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • Art. 61 Konstytucji RP;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  • Art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03.03.2006
Data udostępnienia informacji: 18.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2022 10:41 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.10.2019 12:48 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
30.09.2019 09:40 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
01.02.2019 10:28 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.12.2018 13:11 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
25.05.2018 10:52 Korekta Michał Kowalski
19.01.2018 15:42 Korekta Michał Kowalski
19.01.2018 15:38 Korekta Michał Kowalski
19.01.2018 15:34 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
15.01.2016 13:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.03.2015 13:59 Korekta Michał Kowalski
12.03.2015 13:49 Korekta Michał Kowalski
12.03.2015 13:38 Korekta Michał Kowalski
26.01.2015 12:28 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
18.11.2014 14:22 Aktualizacja treści Michał Kowalski
14.01.2013 12:22 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
10.09.2012 15:38 Korekta Michał Kowalski
28.02.2012 13:33 Korekta Dorota Nelke
05.01.2012 11:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.01.2012 11:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.09.2010 11:40 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
07.09.2010 08:17 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
06.09.2010 15:33 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
06.09.2010 15:20 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
06.09.2010 15:15 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
06.09.2010 15:14 Aktualizacja treści Łukasz _Kierznikiewicz
06.09.2010 15:13 Aktualizacja treści Łukasz _Kierznikiewicz