obwieszczenie_o_wszczeciu_post przebudowa ul Puckiej

ROD.6540.17.2021.BC

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 września 2021r.


 Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), art. 41, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Miasta Gdyni i spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działających poprzez pełnomocnika Tomasza Kammera otrzymanym w dniu 12.08.2021 r. o zatwierdzenie opracowania: „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji Pt.: „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” gmina M Gdynia, powiat M. Gdynia, województwo pomorskie”, wykonanego w sierpniu 2021 r. w spółce INGEO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

zawiadamia się strony o
wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

W projekcie przewiduje się wykonanie 59. otworów wiertniczych o głębokości od 5,0 m do 8,0 m i łącznym metrażu 323 m, z możliwością pogłębienia w przypadku nieosiągnięcia stropu gruntów nośnych do głębokości max 10,0 m w ramach przewidzianej w projekcie 65. m rezerwy dla całości wierceń oraz ich likwidację, zgodnie z przebiegiem warstw po zakończeniu badań. 31. sondowań DPL lub CPTu o głębokości od 5,0 m do 8,0 m i łącznym metrażu 175,0 m, z możliwością pogłębienia max do 10,0 m, w ramach przewidzianej w projekcie rezerwy 35,0. m. Z otworów, przed ich likwidacją, pobrane zostaną próbki gruntu w celu określenia ich parametrów wytrzymałościowych.
Projektowane prace obejmą wykonanie robót geologicznych w mieście na prawach powiatu Gdyni, na terenie działek:
w obrębie 0010 Chylonia na dz. nr ew.: 15, 16, 23, 24, 34, 36, 63/2, 65, 77, 419/2, 420, 739, 741, 743;
w obrębie 0023 Pogórze na dz. nr ew.: 310, 632, 633, 654, 681, 683, 684, 687, 688, 1116;
w obrębie 0026 Śródmieście na dz. nr ew.: 37, 68, 69, 83, 144, 146, 147, 149, 152/2

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta  Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24, pokój 518 w godz. 8.00-15.00, tel. 58 668 84 90. Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie, osobiście lub przez pełnomocnika na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Pouczenie:
W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Urzędu Miasta Gdyni z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią covid-19 strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1041) lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020 poz. 344), zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 Kpa (t. j. Dz. U. z 2021r. Poz. 735 ze zm.) (poprzez platformę ePUAP/eUrząd – w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub
poprzez wrzutnię udostępnioną w wejściu do budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 668 84 90. Z uwagi na możliwości organizacyjno–techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


 Obwieszczenie umieszcza się: od dnia 16 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/)


Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, o której UM Gdyni uzyska dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby

Na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (podstawa prawna: art. 80 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064 ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
dane identyfikacyjne,
dane adresowe,
dane publiczne rejestrowe (Ewidencja gruntów i budynków).
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Dziecielska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Dziecielska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2021
Data udostępnienia informacji: 16.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2021 13:16 Korekta Dorota Dziecielska