Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA zgłoszenia prac oraz złożenia operatów odbywają się na zmienionych warunkach:

W dniach:
poniedziałek- piątek

1. Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2. Przez Portal Geodety (WebEwid)
3. Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto) lub przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka,
4. W budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.

Numer telefonu:
58 668-85-42
58 668-88-65
58 668-88-53
58 668-85-43
58 668-88-50

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. zgłoszenie pracy geodezyjnej
2. szkic lokalizacji w przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację
3. arkusz danych ewidencyjnych budynków w przypadku pomiaru powykonawczego budynku
4. karta GESUT/BDOT500 w przypadku pomiaru powykonawczego sieci uzbrojenia terenu/obiektu topograficznego
5. zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
6. wniosek o uwierzytelnienie dokumentów (w przypadku oklauzulowania przez PODGiK)
Sposób załatwienia sprawy: - rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej
- wydanie dokumentów z zasobu geodezyjno - kartograficznego
- weryfikacja techniczna operatu
- przyjęcie operatu powstałego w wyniku wykonania prac geodezyjnych do zasobu geodezyjno - kartograficznego
- aktualizacja bazdy BDOT/ GESUT/ EGIB
Opłaty: Opłaty nalicza się zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
Czas załatwienia sprawy: - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia;
- przekazanie dokumentów koniecznych do wykorzystania przy wykonaniu pracy w terminie do 5 dni roboczych, po wpłynięciu zryczałtowanej opłaty na konto PODGiK. W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości dokumentów, dopuszczalne jest przekazywanie etapowe, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac;
- czynności kontroli dokumentacji wykonywane są zgodnie z terminami określonymi w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym;
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, operat zostaje przyjęty do zasobu geodezyjno - kartograficznego.
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1357)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)
Inne informacje: Wszelkie informacje niezbędne do kompletnego wypełnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej znajdują się na Gdyńskim Portalu Mapowym prowadzonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji znajdującym się pod adresem: www.gdynia.pl/mapa

Pliki tekstowe (txt) z wynikami pomiaru należy przesyłać do pracowni mapy numerycznej na adres: mapa@gdynia.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Drygała
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2022 12:04 Aktualizacja treści Marta Drygała
23.12.2021 12:05 Aktualizacja treści Marta Drygała
29.10.2021 07:54 Aktualizacja treści Marta Drygała
04.01.2021 09:23 Aktualizacja treści Marta Drygała
04.01.2021 09:22 Aktualizacja treści Marta Drygała
16.12.2020 13:04 Aktualizacja treści Marta Drygała
07.08.2020 08:49 Aktualizacja treści Marta Drygała
11.03.2020 09:58 Aktualizacja treści Marta Drygała
30.08.2019 12:34 Aktualizacja treści Marta Drygała
09.08.2019 12:46 Aktualizacja treści Marta Drygała
27.06.2019 11:50 Aktualizacja treści Marta Graczyk
27.06.2019 11:48 Aktualizacja treści Marta Graczyk
21.03.2019 08:17 Aktualizacja treści Marta Graczyk
05.03.2019 10:13 Aktualizacja treści Marta Graczyk
25.01.2019 13:35 Aktualizacja treści Marta Graczyk
25.05.2018 14:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
10.11.2017 09:07 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
30.10.2017 11:06 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:54 Korekta Michał Kowalski
22.03.2017 08:25 Korekta Aleksandra Drozdowska