Tryb rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Na podstawie Zarządzenia Nr 8568/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:


1. Prezydent Miasta Gdyni w rozstrzygnięciu wniosku o realizacji inicjatywy lokalnej, wskazuje komórkę lub jednostkę organizacyjną, odpowiedzialną za współpracę z inicjatorami podczas realizacji przedsięwzięcia.

2. Komórka wskazana zgodnie z ust. 1 jest odpowiedzialna za:
- nawiązanie roboczych kontaktów z inicjatorami,
- przygotowanie, we współpracy z inicjatorem, szczegółowego harmonogramu i kosztorysu prac (stanowiącego załącznik do umowy),
- przygotowanie tekstu umowy o realizację inicjatywy lokalnej z jej inicjatorami,
- dopełnienie formalności związanych z procedurami administracyjnymi, wymaganymi dla realizacji inicjatywy lokalnej,
- współrealizację przedsięwzięcia na zasadach określonych w umowie, w tym wniesienie wkładu gminy do realizacji inicjatywy lokalnej.

3. O ile umowa zawarta z inicjatorem nie stanowi inaczej, eksploatację wytworzonych w ramach inicjatywy lokalnej obiektów (nakładów) przejmuje po zakończeniu realizacji nieodpłatnie Miasto Gdynia.

4. Miasto Gdynia może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli:
- po jej zawarciu nastąpi zmiana stanu prawnego uniemożliwiająca realizację inicjatywy lokalnej,
- w trakcie realizacji inicjatywy lokalnej wystąpią nieprzewidziane czynniki techniczne, uniemożliwiające jej realizację,
- w trakcie trwania inicjatywy lokalnej wystąpi znaczące zwiększenie kosztów jej realizacji,
- Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 01.07.2013
Data udostępnienia informacji: 11.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2013 14:26 Korekta Ewa Mącik
22.07.2013 14:23 Korekta Ewa Mącik
11.07.2013 09:19 Dodanie informacji Tomasz Kamiński