Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o relizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a) inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
b) wnioskodawcy - rozumie się przez to inicjatora inicjatywy lokalnej, którym może być osoba fizyczna lub grupa osób, mieszkających w Gdyni, działający bezpośrednio lub poprzez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rozdział I
Tryb składania wniosków.

§ 2
1. Prezydent Miasta Gdyni dokonuje jego oceny pod względem formalnym.
2. W przypadku braków formalnych Prezydent wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.
3. W przypadku przejścia oceny formalnej Prezydent ustala komórkę organizacyjną Urzędu, bądź jednostkę organizacyjną Miasta, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.
4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Gdyni, bądź jednostka organizacyjna Miasta:
a) dokonuje analizy wniosku i w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych,
b) dokonuje merytorycznej oceny zasadności realizacji zadania i jego powiązania z innymi działaniami Miasta,
c) dokonuje analizy wniosku pod względem technicznej wykonalności wnioskowanej inicjatywy, następnie ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz wspólnie z Wnioskodawcą określa jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji z podziałem na wkład inicjatorów i niezbędny do realizacji wkład Gminy,
d) uzyskuje informacje o stanie terenowo - prawnym i formalnym statusie terenu, na którym ma być realizowana inicjatywa lokalna,
e) przekazuje wniosek Prezydentowi Miasta wraz z rekomendacją co do jego rozpatrzenia.

§ 3
Na podstawie złożonego wniosku oraz informacji, o której mowa w §3 pkt 4e), Prezydent Miasta decyduje o realizacji inicjatywy lokalnej biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosków.

§ 4
Po rozpatrzeniu wniosku, Prezydent Miasta Gdyni powiadamia Wnioskodawcę o sposobie jego załatwienia.


Rozdział II
Szczegółowe kryteria oceny wniosków.

§ 5
Szczegółowe kryteria oceny wniosków stanowią:
1) celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej,
2) wielkość wkładu wnoszonego przez Wnioskodawcę w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
3) wielkość wkładu pracy społecznej i wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,
4) wielkość wkładu finansowego i rzeczowego koniecznego do wniesienia ze strony Gminy,
5) liczbę beneficjentów (osób), które skorzystają z realizacji inicjatywy lokalnej,
6) powiązania inicjatywy z innymi działaniami gminy,
7) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,
8) okres użytkowania wytworzonych w ramach inicjatywy lokalnej wartości i adekwatności wkładu Gminy do okresu użytkowania, w przypadku realizacji inicjatywy lokalnej o charakterze tymczasowym,
9) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu.

§ 6
W przypadku, w którym wkład gminy pochodzi ze środków inwestycyjno - remontowych znajdujących się w dyspozycji Rad Dzielnic, Prezydent Miasta Gdyni podejmuje decyzję o realizacji inicjatywy lokalnej, wyłącznie w oparciu o kryteria wymienione
w § 6 pkt 6 do 9.


Rozdział III
Tryb realizacji wniosków.

§ 7
Prezydent Miasta Gdyni zawiera na czas określony umowę z Wnioskodawcą
o wykonanie inicjatywy lokalnej. Umowa winna określać szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania inicjatywy lokalnej.

§ 8
Zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Gdyni wnioski, przygotowane w ramach inicjatywy lokalnej, realizowane będą do łącznej wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Gdyni na dany rok. O wysokości środków decyduje chronologia składanych wniosków, aż do wyczerpania środków w ramach powyższego zadania. Inicjatywy lokalne, ujęte we wnioskach składanych w danym roku budżetowym, mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym, bądź w roku następnym, bez konieczności ponownego składania wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2013
Data udostępnienia informacji: 10.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2022 12:40 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska
07.02.2017 12:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2013 09:04 Korekta Tomasz Kamiński
10.07.2013 16:07 Dodanie informacji Tomasz Kamiński