Gdyńskie Inicjatywy Lokalne

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy procedury mające na celu realizację zadań publicznych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozwoliła nam stworzyć zasady realizacji wspólnych przedsięwzieć. Mieszkańcy Gdyni bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą proponować realizację zadań, które chcieliby zrealizować we współpracy z władzami samorządowymi. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmujący
w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu
terytorialnego,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,

7) edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,

9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.


W kolejnych zakładkach przedstawiony został tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzór wniosku o wsparcie takiej inicjatywy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data wytworzenia informacji: 01.07.2013
Data udostępnienia informacji: 01.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2013 09:46 Korekta Tomasz Kamiński
11.07.2013 09:45 Korekta Tomasz Kamiński
10.07.2013 15:58 Dodanie informacji Tomasz Kamiński