Gdyński Komitet Rewitalizacji 2021-2024

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. W sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu naboru oraz naboru uzupełniającego na członków komitetu oraz wskazaniu reprezentantów przez właściwe podmioty wskazane w wyżej wymienionej Uchwale Rady Miasta Gdyni, Zarządzeniem nr 3245/21/VIII/R z dnia 26 stycznia 2021 r. powołał na trzyletnią kadencję Gdyński Komitet Rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni Komitet liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na  obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli rad dzielnic – po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.
Skład Komitetu Rewitalizacji na jego drugą kadencję liczy 24 członków:
- Pan Arkadiusz Głodowski – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon tzw. Meksyku),
- Pan Krzysztof Mudza – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza),
- Pani Stanisława Kozłowska – radna dzielnicy Babie Doły w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków),
- Pani Marzena Kwiatkowska - radna dzielnicy Witomino w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja),
- Pan Mateusz Bieszke - radny dzielnicy Chylonia w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego),
- Pan Robert Nieżorawski - radny dzielnicy Leszczynki w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Leszczynki, rejon Wzgórza Orlicz-Dreszera),
- Pan Tomasz Sobczyk – przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych i pod­miotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,
- Pani Ida Bocian – przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
- Pan Marek Radyko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
- Pan Piotr Lewko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmio­tów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie oraz grup nieformalnych,
- Pan Łukasz Wyszyński – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria­cie oraz grup nieformalnych,
- Pan Michał Hermanowski – radny dzielnicy Babie Doły,
- Pan Kordian Kulaszewicz – radny dzielnicy Chylonia,
- Pani Ewa Zawadzka – radna dzielnicy Leszczynki,
- Pan Czesław Zaorski– radny dzielnicy Oksywie,
- Pan Artur Plata – radny dzielnicy Witomino,
- Pani Elżbieta Sierżęga – radna rady miasta (okręg nr 1),
- Pan Marcin Wołek – radny rady miasta (okręg nr 2),
- Pani Danuta Styk – radna rady miasta (okręg nr 3),
- Pani Agata Buczkowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (kierowniczka Działu Administrowania Nieruchomościami, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych),
- Pani Anna Łepik – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni),
- Pan Jarosław Józefczyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
- Pani Kamila Siedlecka – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (Zastępca Dyrektora w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni),
- Pan Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (wiceprezydent Miasta Gdyni).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2022 10:48 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
12.02.2021 15:54 Inne Ksenia Pisera
12.02.2021 15:54 Inne Ksenia Pisera