Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662-36-78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1)    zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora stowarzyszenia zwykłego  - formularz zawiadomienia dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.um.gdynia.pl;
2)    wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji - formularz wniosku dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.um.gdynia.pl.
Zawiadomienie i wniosek składa likwidator stowarzyszenia.
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesłać pocztą.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie likwidatora o wykreśleniu stowarzyszenia zwykłego z ewidencji albo o bezskuteczności wniosku o wykreślenie;
- pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie. Jeżeli wniosek o wykreślenie zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wykreślenia liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wykreślenie. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie lub uzupełnienia jego braków likwidatorowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: - Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
Inne informacje: Przebieg postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego:
1.    Sporządzenie protokołu z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego zawierającego uchwały:
- o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego zgodnie z zapisami regulaminu i określeniu daty rozwiązania będącej jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji;
- o wskazaniu likwidatora;
- o przeznaczeniu majątku likwidowanego stowarzyszenia zwykłego;
oraz listy obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.
2.    Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji.
3.    Likwidator składa zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora stowarzyszenia zwykłego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesyła pocztą.
4.    Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Zawiadomienie może zostać umieszczone nieodpłatnie w Biuletynie Ratusz oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.
5.    Następnie likwidator:
- ustala listę wierzycieli i dłużników stowarzyszenia zwykłego,
- przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia zwykłego i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
- zamyka rachunek bankowy stowarzyszenia zwykłego,
- sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji,
- sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie, który zawiera podpis zdającego i przejmującego,
- dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w tym zawiadamia właściwe urzędy: skarbowy i statystyczny,
- sporządza sprawozdanie z działań podjętych w toku likwidacji.
6.    Likwidator składa wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesyła pocztą.
Sprawozdania finansowe na dzień poprzedzający i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych powinny zostać zatwierdzone przez zebranie członków stowarzyszenia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Śmiechowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2021
Data udostępnienia informacji: 10.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2023 11:48 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
01.09.2023 11:44 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
31.07.2023 11:16 Aktualizacja treści Beata Pukło
05.06.2023 14:47 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 13:15 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 12:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 13:05 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
10.01.2023 09:59 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
28.05.2021 12:58 Korekta Kamila Ciechorska
09.04.2021 15:35 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
09.04.2021 15:33 Dodanie informacji Marta Śmiechowska