Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662-36-78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1)    zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego (formularz zawiadomienia dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.um.gdynia.pl), do którego należy dołączyć:
- protokół z zebrania stowarzyszenia zawierający uchwałę o: rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu; określeniu daty rozwiązania stowarzyszenia będącej jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji; celu, na który będzie przeznaczony majątek likwidowanego stowarzyszenia; wskazaniu likwidatora,
- listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.
2)    wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji (formularz wniosku dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.gdynia.pl), do którego należy dołączyć:
- sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji zatwierdzone przez zebranie członków stowarzyszenia,
- sprawozdanie likwidatora z podjętych działań likwidacyjnych zatwierdzone przez zebranie członków stowarzyszenia.
Zawiadomienie i wniosek o wykreślenie składa likwidator stowarzyszenia.
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesłać pocztą.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie likwidatora o wykreśleniu stowarzyszenia zwykłego z ewidencji albo o bezskuteczności wniosku o wykreślenie;
- pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie. Jeżeli wniosek o wykreślenie zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wykreślenia liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wykreślenie. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie lub uzupełnienia jego braków likwidatorowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: - Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
Inne informacje: Przebieg postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego:
1.    Sporządzenie protokołu z zebrania członków stowarzyszenia zawierającego uchwały o: rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu; określeniu daty rozwiązania stowarzyszenia będącej jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji; celu, na który będzie przeznaczony majątek likwidowanego stowarzyszenia; wskazaniu likwidatora oraz listy obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.
2.    Sporządzenie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji.
3.    Likwidator składa zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego i wymagane załączniki w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub przesyła pocztą.
4.    Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego - zawiadomienie takie może zostać umieszczone nieodpłatnie w Biuletynie Ratusz oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji).
5.    Następnie likwidator:
- ustala listę wierzycieli i dłużników,
- przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
- zamyka rachunek bankowy w banku, w którym stowarzyszenie go posiadało,
- sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji,
- sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
- dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w tym zawiadamia właściwe urzędy: skarbowy i statystyczny,
- sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji.
6.    Likwidator składa wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji i wymagane załączniki w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub przesyła pocztą.
Sprawozdania finansowe na dzień poprzedzający i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych powinny zostać zatwierdzone przez zebranie członków stowarzyszenia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Śmiechowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2021
Data udostępnienia informacji: 10.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2023 14:47 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 13:15 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 12:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 13:05 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
10.01.2023 09:59 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
28.05.2021 12:58 Korekta Kamila Ciechorska
09.04.2021 15:35 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
09.04.2021 15:33 Dodanie informacji Marta Śmiechowska