Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-03

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,/formularz wniosku dostępny jest w pokoju nr 223 urzędu lub na stronach internetowych www.gdynia.pl (sprawy do załatwienia –Wydział Spraw Obywatelskich).
Wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd.
Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
2) regulamin działalności;
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
6) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
7) protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, wyznaczeniu adresu siedziby stowarzyszenia

Dokumenty należy złożyć w pok. 223, Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, przesłać pocztą.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
- pismo można odebrać osobiście w pokoju 223 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: - Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r./tj. Dz.U. 2019.713/
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. 2016.644)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2020 11:20 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
07.06.2019 13:13 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:43 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.03.2019 12:08 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
19.02.2018 09:46 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
19.02.2018 09:42 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
30.10.2017 11:02 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 10:51 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 09:49 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska