Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662-36-78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - formularz wniosku dostępny w Samodzielnym Referacie ds. organizacji pozarządowych na ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.gdynia.pl (sprawy do załatwienia – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych).
Wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd.
Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
2) regulamin działalności;
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
6) dokument określający adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
7) protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/organu kontroli (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, wyznaczeniu adresu siedziby stowarzyszenia

Konsultacje w zakresie tworzenia i działania organizacji pozarządowych prowadzi Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych po wcześniejszym umówieniu - tel. 58 661 35 41, e-mail: biuro@gdyniapozarzadowa.pl.

Zeskanowany komplet dokumentów, przed złożeniem w kancelarii UM można przesłać na adres e-mail: ngo@gdynia.pl, w celu oceny poprawności przygotowanego wniosku wraz z załącznikami.

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesłać pocztą.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis
- pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: - Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r. poz. 644)
Inne informacje: W przypadku wątpliwości w zakresie utworzenia regulaminu stowarzyszenia bądź pozostałej dokumentacji koniecznej do wpisu do ewidencji insteje możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym zakresie. Konsultacje udzielane są po wcześniejszym umówieniu terminu w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przed przedstawiciela Fundacji Pomorski Instytut Rozwoju. Chęć skorzystania z konsultacji należy złosić mailowo na adres ngo@gdynia.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2023 12:46 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
19.02.2023 21:25 Aktualizacja treści Beata Pukło
19.02.2023 21:14 Dodanie informacji Beata Pukło
27.12.2022 13:45 Korekta Salwiusz Marchel
01.06.2022 12:16 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
01.06.2022 12:14 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
14.10.2021 13:56 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
04.03.2021 14:20 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
04.03.2021 13:16 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
01.03.2021 09:04 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
08.01.2020 11:20 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
07.06.2019 13:13 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:43 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.03.2019 12:08 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
19.02.2018 09:46 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
19.02.2018 09:42 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
30.10.2017 11:02 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 10:51 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 09:49 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska