Realizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 586623678
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, Prezydent Miasta uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
3) uchwała Rady Miasta Gdyni przyjmująca Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2023 11:48 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 11:41 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 12:43 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
19.02.2023 20:05 Dodanie informacji Beata Pukło
29.03.2021 13:16 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska