Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 
  Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 .
Wzory dokumentów elektronicznych, aby mogły być używane i wykorzystywane, powinny być dostępne zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli.
W tym celu III LO w Gdyni udostępnił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) dostępną pod niżej podanym adresem:
 http://epuap.gov.pl
   Adres naszej skrzynki ESP na ePUAP-ie: "Skrzynka odbiorcza: /IIILOGdynia/SkrytkaESP/
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny  formularz dokument i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub za pomocą Profilu Zaufanego.
Uwaga: 
Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie 
*bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450 ze zm.).
lub
*Profilu Zaufanego ePUAP, darmowej usługi, umożliwiającej potwierdzenie elektronicznego podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem Platformy ePUAP. Więcej informacji o Profilu Zaufanym można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl.
 
 Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 
 
Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą III LO w Gdyni oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

III LO w Gdyni przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:
1)  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
http://epuap.gov.pl
adresu naszej skrytki ESP na ePUAP-ie w brzmieniu: /IIILOGdynia/SkrytkaESP/
2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.
 
Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorze podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do III LO w Gdyni muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.
 
Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego III LO w Gdyni;
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

 
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się:
w sekretariacie III LO w  Gdyni w godzinach 8:00‑16:00, przy ul. Legionów 27Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP

- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 
- osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany,
- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat,
- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym,
- profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; można unieważnić profil zaufany ePUAP zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie - dokonując unieważnienia na ePUAP,
- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku. 

Miejsca załatwienia  potwierdzenia profilu zaufanego:

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 60, stanowisko 35
Tel. 58-66-88-754
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku; od 8.00 do 14.00 w soboty.

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
stanowisko U.M. Gdyni, pokój nr 05, tel. 58-66-82-023
stanowisko I Urzędu Skarbowgo, pokój nr 06 tel. 58-66-82-026
stanowisko II Urzędu Skarbowego, pokój nr 03, tel. 58-66-82-027
stanowisko ZUS, pokój nr 07,tel. 58-66-82-029 
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
Miejsce udzielania informacji w sprawach związanych z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
ul. Legionów 27
81-405 Gdynia
sekretariat
Tel. 58-622-18-33 w 31.41
fax 58-622-18- 33 w 49
e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku;


Jednostki nadrzędne dla III LO w Gdyni:
 
Sprawy dydaktyczne:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
tel.: 58 322 29 00
fax: 58 322 29 01
e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl
 
Urząd Miasta Gdyni
81-382 Gdynia
Ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wydział Edukacji
Naczelnik Krystyna Przyborowska
tel. 58 761-77-00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 - Ustawa o systemie oświaty ( Dz. U. 2004r, Nr 256 , poz:2572 , z późn. zm.
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2006r., Nr. 97, poz. 674 i Dz. U. z 2009r. nr. 1, poz. 1).
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r. Nr 749, poz. 1101)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2013
Data udostępnienia informacji: 07.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2021 16:10 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
26.09.2014 13:11 Korekta Teresa Cybulska
18.03.2013 09:26 Korekta Teresa Cybulska
07.03.2013 08:51 Dodanie informacji Teresa Cybulska