Wydawanie zezwoleń na założenie publicznej szkoły lub placówki w Gdyni, prowadzonej przez inne niż JST osoby prawne lub fizyczne

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia


Numer telefonu:
58 761-77-32

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, powinien zawierać:
 •   oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby/ miejsca zamieszkania (w przypadku osoby prawnej - wskazanie 
    organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej)
 •   określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów/słuchaczy
 •   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, w przypadku 
    liceum profilowanego
 •   nazwę profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla
    których tworzy się szkołę
 •   miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce
    dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych
 •   adres urzędu skarbowego właściwego dla osoby prowadzącej
Załącznikami do ww. wniosku muszą być:
 •   pozytywne opinie: Kuratora, Sanepidu i Straży Pożarnej (o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się
    mieścić szkoła lub placówka publiczna, i w najbliższym jego otoczeniu) - oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia;
 •   umowa najmu/ dzierżawy/ własności na lokal (oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia)
 •   projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej- oryginał
 •   projekt statutu szkoły lub placówki publicznej - oryginał
 •   zobowiązanie osoby prowadzącej do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych
    warunków nauk, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dot. szkół i placówek publicznych - oryginały
 •   wykaz kadry pedagogicznej z załączonymi kwalifikacjami dyrektora i nauczycieli (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
 •   aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie osoby prowadzącej i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego
    podstawę prawną funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię
    i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
 •   w przypadku osoby prawnej mającej siedzibę zagranicą dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania osoby prawnej
    wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną (tłumaczenie dokumentów
    na język polski musi być uwierzytelnione)
 •   REGON dot. osoby prawnej (poświadczona przez osobę prowadzącą kopia)
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdynia przy Al. Piłsudskiego 52/54, lub przy ul. 10 Lutego 24.

Zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki w Gdyni, prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydziale Edukacji. przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w pokoju nr C102, w godz. 08:00-16:00.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, jeśli dokumenty nie będą wymagały uzupełnienia.
Tryb odwoławczy: Do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobą prawną lub osoba fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2021 14:57 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
08.04.2019 09:59 Dodanie informacji Michalina Siemińska
15.03.2019 14:25 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.01.2018 11:21 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 10:16 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
21.07.2017 09:53 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 09:45 Korekta Michał Kowalski
14.07.2017 12:16 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.07.2017 12:16 Aktualizacja treści Michalina Siemińska