Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni (stypendia i zasiłki szkolne)

Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Numer pokoju: Wypełnione wnioski należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej

W dniach:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00 oraz po południu
w godz. 15.15 – 15.45

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Nr 1 

ul. Batalionów Chłopskich 1 tel.  (58)  622 09 47
ul. Sojowa 18c/3                tel.  (58)  781 24 11
ul. Wrocławska 54              tel.  (58)  663 24 48

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Nr 2

ul. Sikorskiego 2a               tel.  (58) 625 17 49
ul. Porębskiego 9                tel.  (58) 665 97 80

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Nr 3

ul. Działowskiego 9             tel.  (58) 663 20 20

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Nr 4

ul. Abrahama 59                 tel.  (58) 620 24 00
ul. Widna 8                         tel. (58)  620 86 96

Numer telefonu:
58 782-01-20

Fax: 58 625-93-70
E-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie). Podczas rozeznania sytuacji, pracownik socjalny poinformuje o innych dostępnych formach wsparcia Ośrodka dopasowanych do ewentualnych potrzeb rodziny.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być
większa niż 528 zł.
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Sposób załatwienia sprawy: Termin składania wniosków:

Stypendium szkolne :

od 1 do 15   września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynaja się w pierwszym, powszednim dniu lutego- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
słuchacze kolegiów pracowników  służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach , wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.
 
Zasiłek szkolny :

wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy: Od  decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXII/532/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 13 lipca 2016 r, 
poz. 2442 ).
Inne informacje:

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego przypadająca na ucznia wynosi:

1. 99,20 zł miesięcznie,  przy dochodzie miesięcznym na osobę   w rodzinie powyżej 100 zł i poniżej 528 zł,
2. 111,60 zł miesięcznie, przy dochodzie miesięcznym na osobę  w rodzinie poniżej 100 zł.

 Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty  620 zł.
 
Druki wniosków do pobrania znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni www.mopsgdynia.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 27.03.2019
Data udostępnienia informacji: 27.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2022 11:47 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.01.2020 09:36 Aktualizacja treści Aleksandra Król
28.03.2019 10:51 Aktualizacja treści Aleksandra Król
27.03.2019 11:03 Aktualizacja treści Aleksandra Król
27.03.2019 10:56 Aktualizacja treści Aleksandra Król
27.03.2019 10:47 Dodanie informacji Aleksandra Król