Przetarg na działalność gastronomiczną - użyczenie

PREZYDENT   MIASTA   GDYNI
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użyczenie na czas oznaczony: od 08 czerwca 2020 roku do 08 września 2020 roku nieruchomości położonych w Gdyni przy: ul. Bryla/Staniszewskiego, Park Kiloński, ul. Świeckiej/Krzywej, ul. Chylońskiej/Owsianej, ul. Gorczycowej, ul. Szafranowej/Rdestowej, ul. Chwaszczyńskiej/ Zapolskiej, ul. Płk. Dąbka/Kwiatkowskiego, ul. Unruga/Kwiatkowskiego, ul. Płk. Dąbka/Zielonej, ul. Świętopełka/al. Zwycięstwa, Al. Zwycięstwa/pomnik, ul. Horyda/Romanowskiego, ul. Bławatnej/Sępiej, ul. Kopernika/Orląt Lwowskich/Redłowskiej, al. Jana Pawła II, ul. Gryfa Pomorskiego/Szefki, ul. Radosnej/Szczęśliwej, ul. Chwarznieńskiej/Rolniczej, ul. Wielkokackiej/Granicznej z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w ogródkach gastronomicznych wskazanych w załączniku.
 
WAŻNE INFORMACJE DLA OFERENTÓW

Przetarg na oddanie w użyczenie nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie usług gastronomicznych, w ogródkach gastronomicznych przeprowadzony będzie z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymagać będzie spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.
W związku z powyższym każdy oferent zobowiązany będzie do przedłożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)
W przypadku nie spełnienia przez oferenta warunków udzielenia pomocy de minimis, oferta nie będzie podlegać ocenie.
Z uwagi na krótki termin złożenia ofert dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty o wymagany formularz po wyznaczonym terminie. Każdy oferent, którego oferta nie będzie zawierała formularza będzie miał możliwość uzupełnienia oferty w toku procedury oceny ofert.

1.    Procedura składania ofert:
a)        Oferta powinna być zredagowana w języku polskim i zawierać dokumenty wymienione w  pkt 2.
b)        Dokumenty stanowiące ofertę powinny być złożone w terminie do dnia 29 maja 2020r. w zapieczętowanej kopercie nie posiadającej żadnego znaku identyfikującego oferenta, zatytułowanej: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  Urzędu Miasta Gdyni – przetarg na oddanie w użyczenie gruntów gminnych w sezonie letnim 2020 na prowadzenie usług gastronomicznych w ogródkach gastronomicznych”, za pomocą tzw. wrzutni na dokumenty w wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w godzinach pracy Urzędu.
c)        Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez względu na przyczynę opóźnienia.
d)       Ustala się możliwość złożenia nie więcej niż pięciu ofert na prowadzenie przez danego oferenta usług gastronomicznych.
2.    Oferta powinna zawierać:
a)        imię, nazwisko oferenta, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, jeżeli oferent jest osobą prawną - nazwę i siedzibę firmy, aktualny odpis z rejestru sądowego/ewidencji bądź jego kopię, nie starszy niż wydany na jeden miesiąc przed złożeniem oferty, jeżeli oferent jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności (kopię aktualnej umowę spółki cywilnej, statutu itp.)
b)        wykaz preferowanych lokalizacji, wg kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
Uwaga! Każda oferta powinna zawierać nie więcej niż 5 preferowanych lokalizacji.
c)  sposób zagospodarowania ogródka gastronomicznego, przedstawiony w formie graficznej i opisowej oraz na mapie zawierającej granice  działek ewidencyjnych - w 3 egzemplarzach. Mapę można pozyskać z portalu mapowego https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/portal-mapowy  W ofercie należy podać powierzchnię planowaną do zagospodarowania.
d)     oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności gastronomicznej, zawierające liczbę lat prowadzenia w/w działalności (nie przedłożenie oświadczenia nie wpływa na kompletność oferty).
e)      W przypadku prowadzenia przez oferenta działalności gastronomicznej na terenie miasta Gdyni - oświadczenie o prowadzeniu działalności w Gdyni, wraz z podaniem adresu tej działalności (nie przedłożenie oświadczenia nie wpływa na kompletność oferty).
f)       w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, osobą prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnikiem spółki cywilnej, wspólnikiem spółki jawnej, komplenentariuszem spółki komandytowej, zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy użyczenia w razie jego wygrania, albo  oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim lub złożenie dokumentu stwierdzającego istnienie ustroju rozdzielności majątkowej. Powyższe dotyczy również członków Konsorcjum,
g)      decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 1252 z póź. zmianami),
h)      w przypadku wykorzystania w zagospodarowaniu pojazdów podlegających rejestracji, kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał  do wglądu w dniu podpisania umowy) oraz kserokopię ubezpieczenia OC pojazdu (oryginał do wglądu w dniu podpisania umowy),
i)        umocowanie do udziału w przetargu, jeżeli w imieniu oferenta występuje pełnomocnik,
j)        datę sporządzenia oferty.
3.    Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną do udziału w przetargu.
4.    Złożenie oferty przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
5.    Składającemu ofertę nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie oferty.


Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 3 czerwca 2020 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Ostatnio zmodyfikował: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 21.05.2020
Data udostępnienia informacji: 21.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2020 13:39 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski
03.06.2020 09:18 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski
26.05.2020 16:32 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski